VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Otevřený dopis ministru zdravotnictví Tomáši Julínkovi

KOMENTÁŘ - Projekt Mezinárodní centrum klinického výzkumu Brno (International Clinical Research Center Brno – ICRC Brno) – otevřený dopis ministrovi zdravotnictví České republiky MUDr. Tomáši Julínkovi, MBA, jako reakce na informace uvedené na tiskové konferenci dne 4. října 2007

10.10.2007
SDÍLEJ:

MUDr. Tomáš Kára, PhD Foto: ARCHÍV

V Rochesteru dne 9. října 2007, Minnesota USA

Vážený pane ministře,

tento dopis je reakcí na informace, které jste uvedl na tiskové konferenci konané dne 4. října 2007 v Brně. Některé Vámi uvedené informace jsou podle mého názoru nepřesné a mohou způsobit potencionálně významné negativní konsekvence. Považuji za svoji morální i občanskou povinnost Vás na tyto možné důsledky upozornit. V této souvislosti vyjadřuji své stanovisko zejména k následujícím Vámi sděleným informacím:

Opakovaně jste označil původní projekt ICRC Brno za „velmi nestandardně až amatérsky připravený“ a použil jste přirovnání, že se „rovnal výstavbě luxusního zahradního domku v areálu FN u svaté Anny v Brně.“

Současně jste oznámil zásadní změnu koncepce projektu ICRC Brno, označovaného v médiích jako „Projekt Nová svatá Anna/Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně – Mezinárodní výzkumné centrum“ jehož součástí má být výstavba nových klinických pracovišť nemocnice a traktu výzkumných laboratoří, označených jako „ICRC“.

Prohlásil jste rovněž, že jste vytvořil nový řídící tým pro projekt Mezinárodního centra klinického výzkumu, kterého jsem členem.

Dále jste uvedl, že Mayo Clinic je Vámi prezentovaných změnách koncepce informována a že těmito změnami souhlasí.

Dovolte mi, abych komentoval svůj pohled na tato Vaše tvrzení a současně Vás jako oficiálního představitele Vlády České republiky upozornil na některé důležité skutečnosti.

1. Údajná nepřipravenost původního projektu ICRC Brno

Musím vyslovit svůj ostrý nesouhlas s Vaší kritikou připravenosti a smyslu původního projektu ICRC Brno. Vaše kritika vyplývá zejména ze skutečnosti, že se vedení vašeho ministerstva nikdy podrobně neseznámilo s vlastní koncepcí projektu ICRC Brno a rovněž nedalo možnost našim a
ani zahraničním odborníkům diskutovat s vedením vašeho ministerstva přednosti a limitace tohoto projektu a na Vámi vznesenou kritiku reagovat. Jako jeden z příkladů odmítnutí seriozní diskuze s odbornou veřejností uvádím neúčast zástupců vašeho ministerstva na Druhé konferenci o projektu Mezinárodního centra klinického výzkumu, kterou uspořádaly tři brněnské univerzity ve spolupráci s Jihomoravským krajem a Statutárním městem Brnem dne 11. dubna 2007 za účasti předních našich odborníků i specialistů Mayo Clinic.

Proto slova o „amatérizmu“ či „zahradním domku“ pronesená oficiálními představiteli Vlády ČR zejména v kontextu znemožnění odborné diskuze působí pochopitelné zklamání u členů mezinárodního přípravného týmu, jehož členy je řada celosvětově uznávaných odborníků s nejvyšším možným stupněm kvalifikace v oblasti lékařského výzkumu a/nebo klinické medicíny. Podobné výroky negativně ovlivňují pověst České republiky v odborných zahraničních kruzích.

V rozporu s Vašimi tvrzeními jsou například následující fakta: dobrou připravenost původního projektu ICRC Brno a reálnost stanovených cílů potvrdila mimo jiné nezávislá analýza společnosti Deloitte, vypracovaná na žádost Jihomoravského kraje, jejíž kopii máte k dispozici. Závěry analýzy byly následně potvrzeny výsledky, kterých projekt ICRC Brno dosáhl ve všech sledovaných odborných aspektech od jeho schválení, tedy od 8. března 2006. Dobrou připravenost projektu potvrdilo také stanovisko odborných grémií našich vysoce respektovaných akademických institucí, jejichž seznam a písemná stanoviska byla předložena pracovníkům vašeho ministerstva.

2. Vytvoření podmínek pro vznik ICRC Brno v rámci tzv. „Projektu Nová svatá Anna“

Na tiskové konferenci dne 4.října jste oznámil zásadní změnu koncepce projektu ICRC Brno. Takzvaný „Projekt Nová svatá Anna“ představuje podle mého osobního názoru ve své podstatě klasickou rekonstrukci klinických pracovišť Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně s vybudováním pouze standardního centra klinického výzkumu s lokální působností, kterých je dnes ve světě asi 400. Koncepce „Projektu Nová svatá Anna“ ve Vámi prezentované formě, jejíž kopii mám k dispozici, dle mého názoru neumožňuje vznik Mezinárodního centra klinického výzkumu jako generačně a kvalitativně nového celku v oblasti klinické medicíny a lékařského výzkumu.

Původní projekt ICRC Brno je výsledkem čtyřleté intenzivní práce mezinárodního týmu a byl navržen jako celek, který sestával ze tří vzájemně těsně propojených provozů:
 Kliniky kardiovaskulárních onemocnění
 Kliniky kardiovaskulární a transplantační chirurgie
 Kliniky výzkumu, vývoje a průmyslových aplikací

Těsným propojením těchto provozů současně s nově navrženou logistikou činnosti, novým integrovaným systém řízení na mezinárodní a lokální úrovni a novým systémem využití a vzdělávání lidských zdrojů vznikl kvalitativně nový celek – ICRC Brno. Tento celek byl současně dostatečně ekonomicky silný, zaručoval maximální multioborové propojení klinických, výzkumných a vzdělávacích programů a současně maximálně efektivní využití špičkových technologií pro všechny tři zmíněné programy (klinická péče, výzkum a vývoj, vzdělávání). Současně bylo dořešeno propojení budovy ICRC na ostatní celky nemocnice a informační a komunikační propojení ICRC na Mayo Clinic. Vytvořením systému řízení na horizontální úrovni byly odbourány hranice mezi klinikami, což umožnilo organizaci práce na koncepčně nové platformě multioborových dynamických pracovních skupin.

ICRC BRNO TEDY NEJSOU VĚDECKÉ LABORATOŘE, ICRC JE KVALITATIVNĚ VYŠŠÍ CELEK, KTERÝ VZNIKÁ PROPOJENÍM PŘESNĚ DEFINOVANÝCH ČÁSTÍ POD JEDNOTNOU ORGANIZAČNÍ, LOGISTICKOU A EKONOMICKOU STRUKTURU.

Současně upozorňuji, že výše uvedené klíčové parametry projektu jsou přesně definovány v příslušných mezinárodních i tuzemských dokumentech a podléhají rovněž zákonům Spojených států amerických o ochraně intelektuálního vlastnictví. Rozhodnutí o tom, zda Vámi prezentovaný projekt může být označen jako Mezinárodní centrum klinického výzkumu tak náleží primárně do kompetence autorů původního projektu ICRC Brno.

S původním projektem ICRC Brno spojuje svůj návrat do České republiky řada našich odborníků, kteří v současné době působí na předních pracovištích ve Spojených státech i jinde v zahraničí. Odklonem od původního projektu ICRC Brno riskuje vaše ministerstvo nejen ztrátu spolupráce s Mayo Clinic, ale rovněž zodpovědnost za demotivaci našich odborníků k návratu ze zahraničí a současně urychlení odchodu našich špiček mimo území ČR. Takovýto postup je v rozporu s proklamovanými programovými prioritami vaší vlády.

Velmi si vážím skutečnosti, že jste prosadil realizaci projektu ICRC Brno i v rámci nové vlády ČR. Změna využití finančních prostředků původně schválených pro výstavbu Mezinárodního centra klinického výzkumu na „Projekt Nová svatá Anna“ však není podle mého názoru v souladu s platným usnesením Vlády České republiky číslo 239/2006, rozhodnutím Parlamentu České republiky, který v návaznosti na toto usnesení schválil v rámci rozpočtu pro rok 2006 uvolnění finančních prostředků pro výstavbu ICRC Brno a Memorandem of Understanding o spolupráci na projektu ICRC Brno, které navazuje na vládní usnesení číslo 239/2006 a které společně uzavřely Česká republika prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví, Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a Mayo Clinic/Mayo Foundation.

Vzhledem k tomu, že výstavba ICRC Brno je financována z prostředků České republiky, je v kompetenci ministerstva zdravotnictví využít prostředky určené pro ICRC Brno jiným způsobem, avšak mělo by tak být učiněno až po oficiálně schválené změně příslušných usnesení vlády, Parlamentu České republiky a Memoranda.

3. Účast mé osoby v „Novém řídícím týmu ministerstva zdravotnictví pro projekt ICRC Brno“

Nový řídící tým pro projekt ICRC Brno byl Vámi sestaven již před přibližně osmi týdny a od této doby se uskutečnilo několik oficiálních jednání tohoto týmu. Členem týmu jsem k dnešnímu dni nebyl jmenován nejen já, ale ani nikdo jiný z našich či zahraničních odborníků, kteří se na přípravě původního projektu ICRC Brno podíleli. Nikdo z původního týmu rovněž nebyl pozván k účasti na jakémkoli jednání Vámi vytvořeného nového řídícího tohoto týmu a k dispozici nemáme ani zápisy z jeho jednotlivých jednání.


4. Informování Mayo Clinic o změně koncepce projektu ICRC Brno

Na tiskové konferenci dne 4. října jste uvedl, že Mayo Clinic je o Vámi prezentovaných změnách koncepce projektu ICRC Brno informována a že s těmito změnami souhlasí.

V této souvislosti konstatuji, že ministerstvo zdravotnictví doposud oficiálně neinformovalo Mayo Clinic o rozhodnutí změnit koncepci projektu ICRC Brno a teprve v uplynulých dvou týdnech začalo pracovat na přípravě společné telekonference. Zástupci Mayo Clinic rovněž k dnešnímu dni neobdrželi od ministerstva zdravotnictví oficiální informace o tom, že realizace projektu ICRC Brno je o rok opožděná oproti platným mezinárodním dohodám a ani vysvětlující informace o tom, jaké jsou pro toto zpoždění důvody.

Oznámení změny koncepce projektu ICRC Brno nejvyššími představiteli ministerstva zdravotnictví na tiskové konferenci dne 4. října bez jakéhokoli předchozího projednání této změny s Mayo Clinic, se kterou ministerstvo uzavřelo mezinárodní dohodu o spolupráci na projektu ICRC Brno, je strategickou chybou. Jménem celé skupiny našich 7 lékařů a specialistů, která nyní působí v Rochesteru, musím vyjádřit společnou obavu, že tímto postupem došlo k možnému poškození důvěryhodnosti České republiky jako seriozního partnera pro mezinárodní vědeckou spolupráci, a to se všemi důsledky, které z toho pro možnou další spolupráci s touto celosvětově vysoce respektovanou institucí vyplývají. Současnou situaci projektu ICRC Brno proto považujeme za velmi vážnou.

Vážený pane ministře, závěrem svého dopisu bych Vám rád zopakoval svoji nabídku na osobní setkání, v rámci kterého bych Vás chtěl společně s ostatními autory podrobně seznámit s koncepcí původního projektu ICRC Brno a jeho jednotlivými přednostmi a limitacemi. Věřím, že uskutečnění takovéto diskuze zamezí budoucímu opakování podobných nedorozumění.

Tento otevřený dopis vyjadřuje mé osobní stanovisko a píši jej jako hlavní autor a řešitel projektu ICRC Brno (Principal Investigator). Tento otevřený dopis proto nemůže být v žádném aspektu považován za vyjádření stanoviska FN u svaté Anny v Brně, Mayo Clinic či jiných institucí.

S úctou

MUDr. Tomáš Kára, PhD v.r.
Hlavní řešitel (Principal Investigator) projektu ICRC Brno
625 19th Street NW
55901 Rochester, Minnesota
USA

Kopie:

Ing. Stanislav Juránek
Hejtman Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno
Zasláno elektronicky a FedExem

Roman Onderka
Primátor Statutárního města Brna
Magistrát města Brna
Dominikánské náměstí 1
601 67 Brno
Zasláno elektronicky a FedExem

Prof. PhDr. Petr Fiala, PhD
Rektor Masarykovy univerzity
Žerotínovo nám. 9
601 77 Brno
Zasláno elektronicky a FedExem

Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc.
Rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
Palackého 1/3
612 42 Brno
Zasláno elektronicky a FedExemProf. Ing. Karel Rais, CSc., MBA
Rektor Vysokého učení technického v Brně
Antonínská 548/1
601 90 Brno
Zasláno elektronicky a FedExem

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
Děkan
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Komenského náměstí 2
662 43 Brno
Zasláno elektronicky

MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA
Ředitelka
FN u svaté Anny v Brně
Pekařská 53
656 91 Brno
Zasláno elektronicky

Členové Mezinárodního řídícího výboru ICRC Brno (ICRC Brno International Scientific Steering Committee)
Zasláno elektronicky

Členové Mezinárodního vědeckého poradního sboru ICRC Brno (ICRC Brno International Scientific Advisory Board)
Zasláno elektronicky

Členové vedení FN u svaté Anny v Brně
Zasláno elektronicky

Přednostové klinik FN u svaté Anny v Brně
Zasláno elektronicky

10.10.2007 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Ilustrační foto.

Nanejvýš dva posty. Kouč Habanec má o zbytku sestavy jasno

Brněnské podzemí. Ilustrační foto.

Nové trasy v podzemí mají zpoždění

Brněnská trať je rychlá a zábavná, řekl český šampion Kulhavý

Brno /FOTOGALERIE/ – Absolutní špička se představila o víkendu na brněnské trati nad Anthroposem. Na závěrečný podnik Českého poháru a zároveň Mistrovství České republiky dorazili i olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý a Kateřina Nash, kteří vyhráli obě kategorie elite. „Areál v Brně se mi líbí, je to tady super,“ pochvaloval si Kulhavý, který obhájil domácí titul.

V autoškole neuspěje každý druhý. Na vině je i stres

Brno /ANKETA/ - Neuspěl. S tímto verdiktem odchází napoprvé od závěrečné zkoušky v autoškole víc než polovina Brňanů. Podle instruktorů je to kvůli stresu a neznalosti předpisů.

Memoriál Marka Těšíka v beachvolejbalu vyhráli nováčkové Starý a Hojgr

Brno /FOTOGALERIE/ – Sedmnáct dvojic zasáhlo do čtvrtého ročníku Memoriálu Marka Těšíka v beachvolejbalu. Na brněnských kurtech Sport Centra Srbská se nejvíc dařilo nováčkům turnaje Bořivoji Hojgrovi s Petrem Starým, kteří ve finále porazili 2:1 na sety Jakuba Šeráka s Tomášem Kubáskem.

Horu pojmenovali po Brně. Před šedesáti lety

Brno /FOTOGALERIE/ - Byla to trochu partyzánská akce. Když v roce 1957 vyjel do tehdejšího Sovětského svazu zájezd cestovní kanceláře, mezi účastníky bylo i devatenáct horolezců z Brna. Ti se po tajné domluvě s průvodci od zájezdu na dvanáct dní oddělili, aby s ruskými horolezci mohli lézt po Kavkaze. Zdolali několik štítů. V pondělí uplynulo šedesát let od chvíle, kdy vystoupili na do té doby bezejmenný vrchol. Pojmenovali jej Pik Brno. „Na vrchol jsme dosáhli v deset hodin dopoledne,“ říká člen výpravy Arnošt Mader (uprostřed).

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení