Vaše společnost je dokonce průkopníkem v oblasti recyklace skla. Můžete to osvětlit?

Kyjovská sklárna je od roku 1991 součástí skupiny Vetropack. A švýcarský Vetropack zahájil recyklaci skla již v 70. letech 20. století, což je naprosté unikum. Skupina Vetropack v současnosti sbírá a vozí k úpravě a recyklaci použité sklo ve všech zemích, v nichž má sklárny. Smysl je jasný, pro výrobu čirého a hnědého skla lze použít až 60 % sesbíraného skla, pro výrobu zeleného skla dokonce až 100 %. Rozhodující je kvalita tříděného skla a jeho úprava.

Má kyjovská sklárna svoje zařízení na úpravu sesbíraných střepů?

Díky síle skupiny Vetropack se v uplynulém období mohutně investovalo, takže moravská sklárna patří k evropské technologické špičce. A samozřejmě má prostředky investovat do zařízení, která nejenže zlepšují životní prostředí, ale také snižují energetickou a finanční náročnost výroby. Jedním z nich byla rekonstrukce a modernizace linky na úpravu odpadového skla. Původní linka byla uvedena do provozu v roce 1995 a její technologie měla bohužel velká omezení. Například ve starém zařízení nebyla sušička střepů, proto byla kapacita v zimním období značně snížená. Omezené byly i možnosti třídění střepů, které měly za následek mletí všech zpracovaných střepů na jeden skleněný písek. Ten se mohl bez problémů používat na starých rekuperativních vanách, avšak na nových regenerativních způsoboval technologické problémy. Proto bylo nutné přistoupit k modernizaci celého zařízení.

V čem tedy modernizace zařízení spočívala? A jak se vlastně střepy upravují?

Technologie modernizovaného zařízení se skládá ze tří hlavních částí. Vstupní úsek se zaměřuje na předzpracování vstupní suroviny neupravených střepů před dalším tříděním. Ze střepů se odstraňují hrubé příměsi a střepy se v případě potřeby vysoušejí. Dále zde dochází k první separaci kovů a střepy se rozdělují podle velikosti pro další zpracování. Hlavní částí technologie je třídicí úsek, na kterém se na optických třídicích přístrojích odstraňují nežádoucí příměsi a třídí se tady střepy na několik barev. Optické třídicí stroje zajišťují separaci kovů, keramiky, tepelně odolného skla a nově i olovnatého skla. Tyto optické třídicí stroje jsou řazeny v několika stupních za sebou, aby byla dosažená požadovaná kvalita výsledného produktu. Součástí modernizace zařízení byla i výstavba čtyř nových sil na upravené střepy, odkud se tyto střepy dopravují do sklářských pecí, a vybudování skladu pro delší skladování upravených střepů barev, které se v daném čase nevyrábí.

Jaké výhody moderní zařízení na úpravu střepů přináší sklárně a jaké životnímu prostředí?

Především jde o možnost úpravy většího množství střepů při vyšší kvalitě výstupního produktu. Vždyť například použití 50 000 tun střepů představuje úsporu asi 55 000 tun základních surovin, to je přibližně padesát vlaků po dvaceti vagonech. Toto se také příznivě projeví na snížení spotřeby tavicích pecí o přibližně 45 000 kWh/den. Takto uspořená energie odpovídá roční energetické spotřebě osmi rodinných domů. Další nezanedbatelný přínos daný tímto zvýšením obsahu recyklovaného skla ve sklářském kmenu je rovněž snížení emisí CO2 o asi 12 300 tun ročně. Vetropack Moravia Glass přispívá k minimalizaci vlivů na okolní prostředí nejen snižováním spotřeby energií a emisí, ale i stále se zvyšujícím podílem zpracování recyklovaného skla. Nasazení nových technologií přináší zvyšování produktivity a konkurenceschopnosti a zabezpečuje výhledově budoucnost závodu. Vetropack Kyjov díky všem investicím zůstává nadále důležitým zaměstnavatelem v regionu.

Vaše společnost se ale zaměřuje i na konečné spotřebitele…

Vetropack Moravia Glass věnuje nemalé prostředky do zlepšení životního prostředí. Nicméně spolupráce s konečnými spotřebiteli je pro něj velmi důležitá. Pro dosažení optimální výroby nového skla musí mít totiž to staré ve sběrných kontejnerech požadovanou kvalitu. Do kontejnerů patří výhradně obalové sklo, jako nápojové lahve a zavařovací sklenice, ploché sklo… V žádném případě tam nepatří keramika, porcelán, sklo ze sklokeramických desek nebo televizní obrazovky. Odpovědné zacházení se surovinami k výrobě skla je pro udržitelnou výrobu stejně důležité jako účinné stroje a optimální procesy. A týká se to odpovědného chování výrobce stejně jako odpovědného chování nás spotřebitelů.