„Podání žádosti o posečkání nebo o rozložení na splátky sice podléhá správnímu poplatku ve výši 400 Kč, ale pokud podnikatel žádost podá do 16. srpna 2021, bude tento správní poplatek v plné výši prominut, stejně jako úrok z prodlení,“ vysvětluje Pavla Břečková, místopředsedkyně Asociace malých a středních podniků ČR (AMSP ČR).

Žádosti může správce daně vyhovět například kvůli tomu, že neprodlená úhrada daně by znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu. Důvodem může také to, že úhradou nedoplatku by byla ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob odkázaných na výživu z jeho strany. Další důvody odložení či rozložení daně jsou uvedeny na internetové stránce finanční správy nebo je zájemce najde i v pravidelném Zpravodaji Asociace malých a středních podniků ČR.

Prodloužené termíny

„Novinkou je též ustanovení z novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, na základě které je pro všechny osoby samostatně výdělečně činné termín pro podání přehledu na zdravotní pojištění za rok 2020 posunut – lze tak učinit až do 2. srpna 2021,“ říká dále Pavla Břečková.

V případě přehledu příjmů a výdajů pro správu sociálního zabezpečení mohou podnikatelé dokument podat a nedoplatek uhradit nejpozději do 30. června 2021. V tomto případě však nejde o prodloužení či posunutí lhůty, ale podobně jako u přiznání k dani z příjmů, Česká správa sociálního zabezpečení pouze promíjí sankce za pozdní podání.

„Z tohoto důvodu je nezbytné, aby přehled byl podán a případný nedoplatek uhrazen do 30. června 2021. Za den úhrady se považuje den připsání platby na účet příslušné okresní správy. Pokud daňové přiznání podává daňový poradce, přehled je možné podat do 2. srpna 2021. Lze konstatovat, že posunutí termínu pro podání přehledů bude určitě velkou úlevou všem živnostníkům,“ dodává místopředsedkyně AMSP ČR.