Novodobá historie se začala psát 9. 10. 1990, kdy byla v Brně obnovena komorová činnost otevřením Regionální kanceláře Československé obchodní a průmyslové komory v Brně. „Dnes je Regionální hospodářská komora Brno ojedinělou organizací, nejen tím, že sídlí ve vlastních prostorách zrekonstruované budovy na brněnském výstavišti, ale především záběrem a propracovaným systémem podpory svých členských subjektů," poznamenává předseda RHK Brno Miloš Škrdlík.

Co si vlastně lidé mají pod značkou RHK Brno představit?
S touto otázkou se setkávám poměrně často, a ač se to nezdá, odpověď je jednoduchá. Komora tu odedávna byla a je všestranným pomocníkem pro podnikatele, a to nejen pro firmy, ale i pro živnostníky. Každý občas potřebuje s něčím poradit, pomoci vyřešit problém nebo efektivně zalobbovat. Naším úkolem je rovněž realizovat systémové a systematické vzdělávání ve prospěch naší členské základny, ale i ostatních.

Dobře, ale buďte, prosím, konkrétnější, o jaké služby se jedná?
Je toho mnoho. Pro začínající podnikatele nabízíme komplexní poradenství zahrnující asistenci při zpracování podnikatelského plánu, přes řešení otázek financování rozběhu podnikání, až po analýzy možných rizik s plánem spjatých.  Pro rozjeté firmy pak máme pestrou nabídku aktivit od kontaktních akcí, přes obchodní mise, sofistikovaný systém prověřování obchodních partnerů a teritorií, plnou podporu právního, ekonomického i rozvojového poradenství, pořádání podnikatelských setkání v zajímavém prostředí a další. Pro všechny pak jsou plně k dispozici služby CzechPoint a celního poradenství, karnety, různé semináře a kurzy.

To je slušný záběr, zkuste ale být ještě konkrétnější a vybrat nějakou zajímavou a ojedinělou aktivitu.
Musím zmínit náš ojedinělý koncept match – makingové akce Kontakt-Kontrakt. Jde o projekt, jehož podstatou je dostat v jeden čas a na jednom místě k jednacímu stolu dva partnery, kteří jsou připraveni uzavřít obchodní dohodu a naším úkolem pak je připravit jim optimální prostředí a podmínky. Pravdou je, že jak hojná účast firem (přes 200 na každé akci), tak i jejich zpětná vazba (ve zpětné vazbě 80 procent účastníků deklarovalo uzavření dohody), vypovídá o výborné myšlence konceptu. Aktuální nejbližší akce se bude konat 14. – 15. září 2015 v rámci MSV 2015 v pavilonu A2.
Nemalé aktivity má RHK Brno (prostřednictvím HK ČR) v celostátní legislativní oblasti. I za našeho přispění jsme jako komora dokázali prosadit například snížení státem plánovaného zvýšení minimální mzdy (obecně s navyšováním minimální mzdy bez návaznosti na výsledky firem nesouhlasíme), na CzechPointech hospodářské komory jsme nově dosáhli i výpisů katastrálních map, zvyšuje se počet ověřování certifikátů a karnetů ATA, svými připomínkami se nyní hodně podílíme na změnách v zákoně o zadávání veřejných zakázek, na novele stavebního zákona, zákona o potravinách, zákona o elektronické evidenci tržeb, apelujeme na nesystémovou novelizaci zákona o loteriích, bojujeme o lepší vymahatelnost pohledávek, a tak dále. Nově teď upozorňujeme, že například v návrhu rozpočtu ČR na rok 2016 je třeba výrazněji snížit strukturální deficit, a jiné. Hodně se v těchto tématech aktivně snažíme.

A jaké nabízíte výhody členům?
Komora je tu především pro členy, kterých si velmi vážíme, a snažíme se naše aktivity směřovat tak, aby co nejlépe reflektovaly jejich potřeby. Výhod je více, a tak zmíním jen ty nejpodstatnější. Našim členům poskytujeme plný právní a informační servis, hájíme jejich podnikání a prosazujeme jejich zájmy v legislativě i v politice. Pečujeme o ně, nabízíme různé zajímavé akce. Každý člen je zvýhodněn na veškerých našich akcích, toto zvýhodnění se pohybuje mezi 20 až 100procent účastnického poplatku. Součástí členství je členská karta vydaná každému konkrétnímu členu opravňující ke vstupu do areálu BVV, kde komora sídlí, a také členské kupony, jimiž je možno financovat veškeré komorou nabízené služby. Nezanedbatelnou bonifikací členů je i možnost výhodných pronájmů prostor v naší budově (velký a malý sál, počítačová učebna). Ale výhod je samozřejmě mnohem více. Jsme největší regionální komorou v celé ČR – a podle toho můžeme nabídnout našim členům i velmi zajímavé a exkluzivní možnosti a podmínky. Obracím se tedy i tímto prostřednictvím na všechny dosud ještě neoslovené firmy a živnostníky v našem regionu – přijďte mezi nás! Jsme tu pro vás!

Co připravujete nového?
Nyní například řešíme několik projektů s významným přesahem dotýkající se problematiky trhu práce a souladu připravenosti absolventů škol s potřebami jejich budoucích zaměstnavatelů. Dne 15. října proběhne na Hvězdárně a planetáriu města Brna naše tradiční již 58. podnikatelské setkání, na které se už všichni těšíme. Zde zároveň vyhlásíme i výsledky naší již tradiční a dlouholeté soutěže o nejlepší malou a střední firmu v RHK Brno – TOP MSP 2015.

A na závěr – hospodářská komora aktuálně vyhlásila výzvu 10 kroků na cestě k prosperitě. O co se konkrétně jedná?
Hospodářská komora ČR se na svém květnovém sněmu obrátila na vládu ČR s 10 body, které považujeme za důležité pro zlepšení podnikatelského prostředí.
1. Vzdělání. Nůžky mezi nabídkou škol a potřebami podnikatelské sféry se stále více rozevírají. Místo techniků se firmám hlásí gymnazisté a absolventi vysokých škol s humanitním zaměřením. Učiňme tomu konečně přítrž. Otevřme dětem a dospívajícím svět vědy, techniky a výzkumu, propojme školy všech stupňů s podniky. Hlavně, přesvědčme rodiče, že učňovské vzdělání může být chlouba, nikoliv ostuda.
2. Podmínky pro podnikání. Vstup do podnikání je překážkovým během na dlouhou trať, po dosažení cílové pásky čeká podnikatele nepřehledná džungle neustále se měnících zákonů, nařízení, vyhlášek, k tomu byrokracie. Přejděme na elektronizaci agendy a preferujme zdravý rozum při výkonu kontroly. Hospodářská komora zde nabízí spolupráci. Voláme po informačním systému, který bude přehledně a na jednom místě integrovat všechny povinnosti, jejichž plnění stát požaduje po podnikateli.
3. Postavení malého a středního podnikání. Právě na něj nejvíce dopadá nestabilita a nepředvídatelnost vývoje podnikatelského prostředí. Dejme mu prioritu, vždyť česká ekonomika do roku 1948 vždy stála na malém a středním podnikání. Stát a politická reprezentace proto musejí začít považovat podporu tohoto segmentu za svou prioritu. Sami podnikatelé musejí klást větší důraz na etickou stránku své činnosti, odmítání a pranýřování nekalých praktik.
4. Promarněná období makroekonomického růstu. Vláda musí využít období ekonomického vzestupu ke konsolidaci veřejných financí. Obnovme diskusi o klíčových reformách. Došlo k faktickému zastavení reforem zdravotního a důchodového systému, což bude mít v budoucnu zásadní dopady na deficit státního rozpočtu. Navrhujeme, aby vláda v návrhu rozpočtu na rok 2016 výrazně snížila strukturální deficit.
5. Výzkum, vývoj, inovace. V ČR proběhly během posledních let masivní investice do vědecko-výzkumné infrastruktury, aniž by byla zajištěna odborně personální kapacita pro taková výzkumná centra.
Vláda musí vytvořit motivační podmínky pro propojení výzkumných pracovišť s podniky. Požadujeme významnější zapojení malých a středních podniků do programů VVI.
6. Daňová správa a zatížení práce. Víme, že zvýšení daňové disciplíny se týká i samotných podnikatelů. Současná výše daňových sazeb není největším problémem, zato komunikace se správci daně ano. Celkové zatížení práce patří k nejvyšším na světě. Požadujeme, aby vláda předložila konkrétní návrhy, které povedou ke snížení celkového zatížení práce.
7. Podpora exportu. Udržme exportní podporu velkých podniků, ale navíc podpořme malé a střední podniky coby finálního dodavatele. Vláda musí definitivně rozhodnout – buď umožnit využívaní ČEB a EGAP jako instituce podporující export do rizikových teritorií, anebo jejich činnost utlumit.
8. Čerpání fondů EU. Nové programové období nabízí tzv. finanční nástroje, které rozšiřují nabídku financování projektů a přinášejí nové příležitosti pro podnikatele. Zásadní výzvou je férovější přístup podnikatelů ke všem soukromým i veřejným zdrojům financování. Budeme požadovat nápravu v tom nejvíce bolavém místě – nejednotnosti při rozhodování různých kontrolních institucí.
9. Infrastruktura. Rozvoj dopravní infrastruktury se po roce 2009 prakticky zastavil, především v souvislosti s bojem proti korupci (a strachem úředníků rozhodovat), nepovedenou legislativou a přitvrzující regulací. Očekáváme, že v letošním roce bude schválen nový zákon o zadávání veřejných zakázek, kdy cena nebude jediným kritériem, a zpracován nový stavební zákon, který bude integrovat jednotné povolovací řízení. Bude využíván koncept PPP.
10. Etika podnikání. Obraz podnikatele v ČR je pokřivený, i kvůli občasné vládní rétorice. Podnikatelé včetně OSVČ jsou tvůrci hodnot a přispívají k hospodářskému růstu. Rovněž komunita podnikatelů má občas přetrvávající dluhy co do respektování základních pravidel podnikatelské etiky. Vláda nesmí snižovat význam podnikatelů a OSVČ. Hospodářská komora bude garantem zvyšování etiky podnikání.