Mohl byste našim čtenářům ve stručnosti nastínit předměty činnosti vaší společnosti?
Všechny činnosti akciové společnosti Brněnské vodárny a kanalizace jsou potřebné pro život města a jeho obyvatel. Hlavní činností společnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, výroba a dodávka pitné vody, odvádění odpadních a dešťových vod a jejich čištění v Čistírně odpadních vod Brno-Modřice.

Vaše společnost působí nejen na území Brna, ale i mimo něj. Můžete přiblížit i další města a obce, kde provozujete vaši činnost?
Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., realizuje svoje služby nejen na celém území statutárního města Brna, ale i pro město Kuřim, Modřice, Březová nad Svitavou, pro městys Doubravník a Štěpánov nad Svratkou, obce Lelekovice, Českou, Moravany, Nebovidy, Vranov, Měnín, Moutnice, Želešice, Koroužné, Skorotice, Dolní Loučky a pro Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí. V těchto městech, městysech a obcích provozuje celkem 1 382,5 kilometru vodovodní a 1 234 kilometru kanalizační sítě.

Jak se dařilo v loňském období sucha zásobit pitnou vodou Brno a okolní obce? Museli jste v souvislosti se suchem a horkým počasím řešit nějaké problémy s dodávkami pitné vody?
Problémy s dodávkami dostatečného množství pitné vody ani s její kvalitou jsme řešit nemuseli. Brněnská vodárenská soustava, kterou je zásobeno město Brno, Kuřim, Modřice, ale i další města a obce napojené po trase od zdrojů nebo přes jižní větve Vírského oblastního vodovodu v trase Moravany – Rajhrad – Těšany či Židlochovice, je vzhledem k dobrým hydrologickým podmínkám ve velké míře zásobena podzemní vodou z Březové nad Svitavou (I. a II. březovský přivaděč – 95 procent dodané vody) a upravovanou vodou z úpravny vody Švařec, která je do města Brna a jeho okolí přiváděna přivaděčem Vírského oblastního vodovodu. Propojením II.březovského vodovodu se systémem Vírského oblastního vodovodu ve vodojemu Čebín vznikl společně s I.březovským vodovodem významný komplex zdrojů vody zajišťující i v extrémně teplém a bezsrážkovém období dostatek kvalitní pitné vody pro zásobovanou oblast. Prameniště podzemní vody v Březové nad Svitavou se nachází v oblasti četnějšího výskytu srážek, z tohoto důvodu byly poklesy hladin ve studnách I. a II. březovského vodovodu v létě nižší. Suché bezsrážkové období však stále trvá, a pokles hladin se již ve studnách začal projevovat. Hladina vody v nádrži Vír, zdroj surové vody pro úpravu Švařec, vykazuje poměrně stabilní stav.

Jak vnímáte problematiku dostatku pitné vody do budoucna? Neobáváte se, že by se častým opakováním loňského sucha mohlo stát, že bude třeba řešit více kvalitu vody a případně i potřebu nového zdroje?
V loňském horkém létě si snad všichni uvědomili hodnotu vody, hodnotu vody pro člověka, cenu vody pro přírodu, cenu vody pro hospodářství. Naši moudří předkové věděli, že to, co má hodnotu, s tím je třeba hospodárně nakládat a chovat se k tomu velmi odpovědně.
Proto již v 19. století začal v myšlenkách odborníků vznikat velkolepý projekt na přivedení kvalitní pitné vody do města Brna. A nezůstalo jen u myšlenek. Před 103 lety začala do města Brna přitékat velmi kvalitní pitná voda, a to z Březové nad Svitavou.

Vodohospodáři postavili významné dílo, které nemá v České republice obdoby – I. březovský přivaděč.
V sedmdesátých letech vzniklo další vodohospodářsky významné dílo, a to II. březovský přivaděč, jímající vodu, tak jak z jeho názvu vyplývá, opět v Březové nad Svitavou. Vysokou jistotou pro celou Brněnskou vodárenskou soustavu se pak stal Vírský oblastní vodovod, uvedený do provozu na přelomu století. Zdroje pitné vody v Březové nad Svitavou společně s úpravnou vody Švařec respektive Vírským oblastním vodovodem tvoří systém diverzifikovaných zdrojů pitné vody, který zajistí na dlouhá léta dopředu dostatek kvalitní vody pro region.

Jaký je váš názor na cenu vodného a stočného v Brně?
Město Brno si drží jednu z nižších cen vody v rámci celé ČR. Tarify vodného a stočného jsou ovlivněny dlouhodobou strategií vlastníků vodohospodářské infrastruktury v oblasti výdajů. Do tarifů je zahrnut vývoj spotřeby vody a cen základních vstupů na výrobu a distribuci pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod zejména pak tvorba zdrojů na obnovu, opravy a údržbu vodohospodářské infrastruktury. Výše nájemného, jako klíčového zdroje pro obnovu vodohospodářské infrastruktury, je stanovena v souladu s Podmínkami přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovacím období 2007 – 2013, ze kterého město Brno čerpalo příspěvek na projekt „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v městě Brně". Prakticky to znamená povinnost tvořit dostatečné zdroje pro obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury. Pokud se týká struktury nákladů, je obtížné porovnávat jednotlivé vodárenské společnosti. Nižší ceny za m3 vody pitné a vody odpadní ve velkých aglomeracích obecně jsou dány vyšší výtěžností infrastruktury, což znamená, že s obdobným rozsahem infrastruktury je zásobován větší počet odběratelů s vyššími specifickými spotřebami a tedy i nižšími náklady na 1 m3. Vzhledem ke zvyšujícímu se podílu fixních nákladů spojených zejména s tvorbou zdrojů na obnovu infrastruktury se bude tento vliv do budoucna zvyšovat. Dále pak s vyšší koncentrací odběratelů souvisí možnost vyšší efektivnosti provozování infrastruktury a u některých společností je navíc uplatňována takzvaná dvousložková cena vody, což opticky cenu vodného a stočného snižuje. Velmi důležitý je také technický stav vodovodní sítě, výše ztrát vody v síti, která v Brně činí 10,6 procenta oproti republikovému průměru 17,9 procent. Děje se tak díky naší odpovědnosti k provozovanému majetku a svěřeným prostředkům.

Jak se daří vaší společnosti v oblasti získávání dotací například z Evropské unie?
Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., je provozní společností, to znamená, že na základě Nájemní a provozní smlouvy provozuje pronajatou vodohospodářskou infrastrukturu. Majitelem vodohospodářské infrastruktury města Brna je statutární město Brno, stejné je to i u ostatních provozovaných lokalit. Posledním velkým projektem, na který čerpalo město Brno dotační prostředky z EU, byl projekt Rekonstrukce a dostavba kanalizace v městě Brně, což je třetí rozsáhlý projekt za posledních přibližně 12 let.

Co zajímavého připravujete v nejbližší době?
V listopadu jsme zprovoznili na našich webových stránkách dvě nové aplikace, a to mapu havárií a odstávek a mapu jakosti vody. Jejich cílem je přispět ke zvýšení informovanosti odběratelů. V mapě najde zájemce přehledné informace o tom, co se děje na vodovodní síti, kde jsou havárie nebo plánovaná přerušení dodávek vody. Informace o jakosti vody jsou zde publikovány na základě rozborů pravidelných odběrů vody na vybraných odběrných místech. Snadno tak zjistíte tvrdost vody dodávané k vám domů, a podle toho si nastavíte správně myčku nádobí nebo dávkování pracího prášku. Velkou změnou pro naše zákazníky bude otevření nového moderního bezbariérového zákaznického centra v prostorách památkově chráněné budovy bývalé úpravny vody v Brně-Pisárkách, a to v dubnu letošního roku. Jednou z akcí pro veřejnost jsou dny otevřených dveří, které se i letos uskuteční na Čistírně odpadních vod Brno-Modřice v rámci Dne Země. Termínů bude několik, zveřejníme je na našich webových stránkách. (PI)