Další díly seriálu Jihomoravané, kteří dobyli svět naleznete ZDE

Jeho dílo žije jako součást letectví, teoretické fyziky, mechaniky a kosmologie. Vychoval první generaci českých fyziků a byl několikrát navržen na Nobelovu cenu. Fyzika a filozofa Ernsta Macha představuje další díl seriálu Brněnského deníku Rovnost Jihomoravané, kteří dobyli svět.

Ernst Mach se narodil 18. února 1838 v Chrlicích u Brna v tehdejším arcibiskupském zámku. Byl nadané dítě, a přestože měl problémy s jazyky, úspěšně ukončil studia na gymnáziu v Kroměříži. Už při studiu na univerzitě ve Vídni ale vynikal v matematice a ve fyzice. V roce 1860 získal doktorát a jako soukromý docent tam začíná se svou badatelskou činností. „Byl to zdatný a oblíbený experimentátor. Jeho pokusy, které celý život předváděl na přednáškách, se později staly základem výuky,“ připomíná Petr Dub z brněnského Vysokého učení technického.

Mach tři roky přednášel také matematiku, fyziku, fyziologii a psychologii na univerzitě v Grazu a publikoval první významnější výsledky svých výzkumů. Od roku 1867 zastával místo profesora experimentální fyziky na Karlově univerzitě v Praze a v roce 1879 byl dokonce jmenován rektorem univerzity.

Vědec i dobrý učitel

V Praze provázely Macha rozporuplné pocity – na jedné straně působil na prestižní univerzitě a mohl naplno provádět svůj výzkum, na druhé straně mu nevyhovovalo pražské společenské prostředí. „V Čechách narůstal vliv nacionalistů, docházelo k třenicím mezi českými a německými obyvateli a šířil se antisemitismus. Mach sám žid nebyl, měl ale mezi nimi mnoho přátel a těžce nesl výpady proti nim,“ vysvětluje historik Václav Kmoníček.

Mach nebyl přímo proti národnímu obrození, ovšem cítil se být hlavně vědcem a neměl ambice se politicky angažovat. Ukázalo se to při setkání s legendárním vědcem Janem Evangelistou Purkyněm. „Mach čekal inspirativní setkání s člověkem, kterého oceňoval už Goethe. „Purkyně však v rodilém Moravákovi viděl možného propagátora národní otázky a začal s ním rovnou diskutovat o politice,“ dodává Kmoníček.

V roce 1883 po rozdělení pražské univerzity na českou a německou Mach ještě jednou přijal na německé univerzitě funkci rektora. Předčasně rezignoval a vrátil se do Vídně, kde roku 1895 získal místo profesora filozofie. „Mnoha lidem se to nelíbilo. Byl to podle nich ve filozofii nevzdělaný vědec, který neodpovídal představám tehdejšího akademického filozofa. Stal se proto profesorem takzvané induktivní filozofie, aby ho odlišili od seriózní akademické filozofie,“ připomíná historické okolnosti Kmoníček.

Mezi hlavní témata práce Ernsta Macha patřil výzkum zrakového a sluchového vnímání, vnímání hudby nebo experimentální výzkum šokových vzduchových vln, které způsobují rychle letící projektily. „V oblasti optiky vyřešil problém, jak zviditelnit nadzvukové proudění zvuku, střelu letící nadzvukovou rychlostí a rázovou vlnu,“ říká brněnský optik Petr Zálaba. Machovým jménem je označena jednotka nadzvukové rychlosti – mach.

Ernst Mach se věnoval také chemii, fyziologii a psychologii a byl rovněž zkušeným a výborným učitelem. Napsal několik učebnic fyziky a byl zastáncem snížení počtu hodin ve škole. Kritizoval také učení se mnoha poučkám nazpaměť. Snažil se o sjednocení různých vědních oborů a o vybudování oboru zvaného psychofyzika. „Měla vysvětlit vztah mezi fyzikálními podněty a smyslovými počitky. Hlavním tématem psychologie devatenáctého století totiž nebylo nic jiného než vnímání. Zkoumalo se především zrakové a sluchové vnímání,“ vysvětluje Kmoníček.

Odmítaný filozof

Různé spirály nebo kotoučky se ukazovaly zkoumaným osobám a vědci srovnávali, jaké vjemy ten který člověk popsal. Jeden typ těchto vjemů, takzvané Machovy proužky, se také po Machovi jmenuje. „Jde o několik pruhů jedné barvy, lišících se odstínem od nejtmavšího po nejsvětlejší nebo naopak. Lidské oko pak nevnímá proužek jako pouze jednu barvu, ale vedle tmavší barvy zaznamenává světlejší a vedle světlejší barvy tmavší,“ vysvětluje podstatu vnímání Machových proužků brněnský optik Petr Zálaba.

Největší pozornost ve vědeckém světě vzbudily Machovy názory v oblasti filosofie fyziky a měly i nejvíce odpůrců. Mach se totiž vrátil k základní otázce antické filosofie – co je prazákladem hmotného světa. „Uvedl, že jisté jsou pouze počitky, věci jsou souhrnem počitků a jakékoliv fyzikální modely jako třeba model atomu či molekuly jsou zbytečné a chybné. Uvedl, že základem pravého poznání je empirie, zkušenost,“ uvádí Vladimír Malíšek v článku pro časopis Česká oční optika.

Jako filozofovi se Machovi dostalo té „pocty“, že ho i s jeho machismem – empiriokritismem zavrhl Vladimír Iljič Lenin ve svém spise Materialismus a empiriokriticismus. To vedlo k tomu, že komunistický režim se snažil vymazat Macha z paměti světa. Pokud by ovšem svět Machovy myšlenky přiznal, došlo by k vyvrácení celé Newtonovy fyziky. Právě newtonovské pojetí fyziky odmítá Mach v knize Mechanika, kterou vydal v roce 1883. Kritizuje v ní celou teoretickou fyziku. Podle něho je neplodná a jde mimo hranice vnímání.

Z Machových názorů ale čerpal podněty pro svoji teorii relativity Albert Einstein. Podle něj nebyl Mach filozof, ale horlivý přírodovědec, jemuž bylo potěšením zkoumat dílčí otázky i mimo ohnisko obecného zájmu. „Machovy filozofické studie pramení jedině z přání propracovat se k hledisku, z něhož by se daly různé vědní obory posuzovat jednotně. Veškerou vědu chápe jako úsilí o uspořádání elementárních jednotlivých zkušeností, které označil jako počitky,“ uvádí v knize Dějiny evropských objevů a vynálezů Einstein.

Machovo letiště

Ani paralýza poloviny těla nezabránila Machovi v publikování a v navrhování experimentů, které za něj provádějí jiní. Začátkem 20. století počet kritiků Machovy práce vzrostl. Vědec se bránil a hájil svá stanoviska velmi neústupně až do své smrti.

Ernst Mach zemřel 19. února 1916 v německém Vaterstettenu. Na konci života odmítl povýšení do šlechtického stavu. „Stejně tak jako nechtěl nic mít s nacionalisty, neuznával Habsburky. Hlavně kvůli krvavému potlačení maďarského povstání v roce 1849,“ upozorňuje Dub.

U příležitosti stého výročí narození Ernsta Macha odhalili na zámku v Chrlicích pamětní desku s jeho podobiznou. Dům, kde se slavný fyzik a filozof narodil, zdobí deska i dnes. Poblíž je po slavném vědci pojmenovaná i ulice a Machovo jméno se skví i na jedné z budov v brněnském Technologickém parku.

Největší pocty se slavný rodák má v Brně teprve dočkat. Podle primátora Romana Onderky to má být návrat Ernsta Macha do podvědomí Brňanů a celého světa. „Chceme pojmenovat brněnské letiště v Tuřanech jeho jménem – Letiště Ernsta Macha,“ plánuje primátor.

Petr Dub z Ústavu fyzikálního inženýrství Vysokého učení technického v Brně říká: Mach byl velký experimentátor

ROZHOVOR – Jméno fyzika a filozofa Ernsta Macha mnozí lidé znají z letectví. Je po něm pojmenovaná fyzikální veličina – mach. Podle Petra Duba z brněnského Vysokého učení technického byl Mach i výborným učitelem a experimentátorem. „Přednášky doprovázel na svou dobu jedinečnými pokusy. Některé z nich se ukazují studentům i nyní,“ upozorňuje Dub.

Jak byste Ernsta Macha popsal?
Byl to velice vzdělaný člověk, který promýšlel strukturu fyziky a významně přispěl k rozvoji mechaniky a optiky. Spolupracoval například i na učebnicích fyziky pro gymnázia. Vychoval řadu významných fyziků. Získal u něj doktorát i první profesor fyziky na brněnské české technice František Koláček. Mluvil německy a česky, byl ochoten přednášet v češtině a nacionalismus mu byl zcela cizí.

Machovo číslo znají ti, kteří se zajímají o letectví. Co vyjadřuje?
Udává poměr rychlosti tělesa v určitém prostředí k rychlosti zvuku v tom samém prostředí. V letectví je to poměr rychlosti letadla k rychlosti zvuku. Pokud například letadlo letí rychlostí tři machy, tak letí třikrát rychleji než zvuk.

Mach údajně inspiroval ve vědeckém bádání i Alberta Einsteina.
Obzvlášť slavná byla Machova kniha Mechanika z roku 1883, ve které vyložil a rozebral principy Newtonovy mechaniky. Tato publikace dodnes vychází v mnoha jazycích a mladému Einsteinovi dala mnoho podnětů při tvorbě teorie relativity.

Připomínáte studentům při výkladu Machova čísla okolnost, že Ernst Mach se narodil v Brně?
Samozřejmě, takovou informaci nemůžeme vynechat.

Souhlasíte s tím, aby letiště v Tuřanech neslo jméno Ernsta Macha?
Ano, byl to fyzik, ale zároveň je považován za čestného představitele letectví.

Původní deska se ztratila v bahně

Ernst Mach se narodil v biskupském zámečku v dnešní brněnské městské části Chrlice. Jeho pamětní desku na jeho rodný dům usazovali natřikrát.
Poprvé ji odhalili 13. února 1938 při oslavách jeho stého výročí narození. Vážila devadesát kilo, uprostřed byl Machův reliéf a po stranách nápisy v češtině a němčině.

„Machův reliéf hleděl na chrlické náměstí jen pět let. V červenci roku 1943 bronzovou desku odstranili,“ připomíná historik Václav Kmoníček. Podle něj příčiny mohly být různé. „Například kvůli válečnému sběru kovů nebo dvojjazyčnému nápisu,“ dodává Kmoníček.

Desku tehdy pravděpodobně odvezli do sálu Semilassa v brněnském Králově Poli, který sloužil jako místnost určená ke shromáždění předmětů pro akci. Roztavená ale nebyla, v roce 1948 opět spatřila světlo světa. „Kde byla deska po odstranění až do konce války se zjistit nepodařilo. Její opětovné usazení se obešlo bez oficialit,“ říká Kmoníček.

Dvakrát musela dolů

Na průčelí domu tentokrát vydržela jen dva roky. V roce 1950 ji v noci tajně odstranili na příkaz představitelů tehdejšího režimu. „Lenin odmítl Macha jako filozofa a podpora nebo tichý souhlas s veřejnou poctou se tedy od komunistů čekat nedala,“ vysvětluje Kmoníček. Desku uložili v místní knihovně a pak skončila v podzemních prostorách zámečku.

V roce 1988 se desku, která měla být uschována v podzemí pod nánosy bahna, pokusili nalézt studenti brněnské fyziky společně s chrlickými hasiči. Neúspěšně. V Chrlicích pak tedy odhalili 14. května 1988 obyčejnou desku bez reliéfu.

Obdivovatelé Ernsta Macha doufají, že v Chrlicích dojde i ke čtvrtému odhalení pamětní desky. Neprokázalo se totiž, že Machův reliéf z původní bronzové desky je zničený. Možná je někde uložený i sádrový model, podle kterého se může vytvořit duplikát originálu.

Vážení čtenáři, seriál Jihomoravané, kteří dobyli svět najdete také v tištěné podobě každé pondělí v Brněnském deníku Rovnost