POZOR. Po dobu nouzového stavu v ČR se otevírací doby úřadů a další důležité informace mohou měnit. Aktuální info najdete ZDE

BRNO

Magistrát města Brna - sídlo

Úřední hodiny

pondělí 8:00-17:00
úterý zavřeno
středa 8:00-17:00
čtvrtek zavřeno
pátek 8:00-12:00
sobota zavřeno
neděle zavřeno

Kontaktní údaje

Adresa: Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno
Telefon: 
542 173 590 (Informační středisko MMB)
E-mail: 
posta@brno.cz (elektronická adresa podatelny MMB), informace@brno.cz (obecné dotazy, návrhy a připomínky)

Bližší informace o Magistrátu města Brna a o jednotlivých odborech najdete také na oficiálních stránkách magistrátu www.brno.cz.

Odbor správních činností (OSČ) - občanské průkazy, cestovní doklady, ohlašovna trvalého pobytu

Úřední hodiny

pondělí 8:00-17:00
úterý 7:00-12:00
středa 8:00-17:00 
(17:00 - 18:00 hodin pouze pro objednané přes internet)
čtvrtek 7:00-12:00
pátek 8:00-12:00
sobota zavřeno
neděle zavřeno

Kontaktní údaje

Adresa: Husova 3, Husova 5
Telefon: 542 175 199 (sekretariát Odboru správních činností)
E-mail: osc@brno.cz (sekretariát Odboru správních činností)

vykonává státní správu na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů ve správním obvodu Brno – město; vykonává činnost ohlašovny trvalého pobytu, která je jedinou ohlašovnou na území statutárního města Brna; zajišťuje výkon celostátní agendy na úseku evidence obyvatel a cestovních dokladů pro občany, kteří neměli trvalý pobyt v České republice nebo pokud trvalý pobyt občana nelze zjistit; úzce spolupracuje se zastupitelskými úřady v zahraničí, MV ČR, Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Státní tiskárnou cenin, s.p.; metodicky vede úřady městských částí statutárního města Brna; nabízí občanům možnost vyřízení jejich žádostí každý pracovní den, včetně objednání přes internetOdbor dopravněsprávních činností (ODSČ) - Řidičské průkazy, evidence vozidel, sankční řízení v dopravě, autoškoly

Úřední hodiny

pondělí 8:00–17:00
úterý 8:00-12:00
středa 8:00–17:00
čtvrtek 8:00-12:00
pátek 8:00-12:00
sobota zavřeno
neděle zavřeno

Kontaktní údaje

Adresa: Kounicova 67
Telefon: 542 174 221 (sekretariát, podatelna)
E-mail: kolmackova.jitka@brno.cz (sekretariát, podatelna)

vede registr řidičských průkazů a evidenci v registru řidičů; vede registr silničních vozidel (RSV); prověřuje odbornou způsobilost žadatelů o řidičské oprávnění (oblast autoškol); zajišťuje projednávání přestupků v dopravě (sankční řízení)Odbor územního plánování a rozvoje (OÚPR)

Úřední hodiny

pondělí 8:00–17:00
úterý zavřeno
středa 8:00–17:00
čtvrtek zavřeno
pátek zavřeno
sobota zavřeno
neděle zavřeno

Kontaktní údaje

Adresa: Kounicova 67
Telefon: 542 174 104 (sekretariát)
E-mail: semradova.ingeborg@brno.cz (sekretariát)

vykonává působnost úřadu územního plánování; vydává závazná stanoviska a koordinovaná stanoviska; pořizuje územní plán a regulační plány pro území města a jejich změny; pořizuje a aktualizuje územně analytické podklady; pořizuje územní studie; vydává územně plánovací informace; zpracovává územní koncepce rozvoje funkčních složek města a soustavně sleduje územní rozvoj města; spolupracuje na zpracování programu rozvoje města a dalších rozvojových dokumentů; spolupracuje na rozvojových projektech programu rozvoje města a na výběru lokalit pro umísťování aktivit celoměstského zájmu; spolupracuje na vypracování oborových rozvojových koncepcí; spolupracuje s vysokými školami a výzkumnými pracovišti při koncipování složek územního a hospodářského rozvoje města; poskytuje konzultace v oblasti územního plánováníŽivnostenský úřad města Brna (ŽÚ) - Ohlášení, přerušení, ukončení živnosti, výpis z ŽR, živnostenská kontrola

Úřední hodiny

pondělí 8:00–17:00
úterý neúřední den, pouze objednaní a předvolaní
středa 8:00–17:00
čtvrtek neúřední den, pouze objednaní a předvolaní
pátek 8:00–12:00
sobota zavřeno
neděle zavřeno

Kontaktní údaje

Adresa: Malinovského nám. 3
Telefon: 542 173 411 (sekretariát)
E-mail: zu@brno.cz (sekretariát)

vykonává v přenesené působnosti státní správu na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to v oblasti všech druhů živnosti, tj. živností koncesovaných i ohlašovacích (vázaných, řemeslných a živnosti volné); je  provozovatelem živnostenského rejstříku; vykonává další činnosti na úseku státní správy v rozsahu stanoveném zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a zvláštními právními předpisy, zejména kontrolní a dozorovou činnost
Další pracoviště MMB

Odbor vnitřních věcí (OVV) - Podatelna Magistrátu města Brna

Úřední hodiny

pondělí 8:00–17:00
úterý 7:30–15:30
středa 8:00–17:00
čtvrtek 7:30–15:00
pátek 7:30–14:00
sobota zavřeno
neděle zavřeno

Kontaktní údaje OVV

Adresa: Malinovského nám. 3, Husova 12 (matrika)
Telefon: 542 173 091 (sekretariát vedoucí odboru)
E-mail: zatrapova.alena.ovv@brno.cz

zajišťuje úkoly související s provozem Magistrátu města Brna, uzavírá smlouvy na zajištění služeb pro Magistrát města Brna v rámci organizační jednotky 3200; zodpovídá za činnosti spojené se zajišťováním významných výročí statutárního města Brna; zajišťuje technicko organizační zabezpečení voleb na území statutárního města Brna; provádí metodickou pomoc v rámci odborů Magistrátu města Brna, případně městských částí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany; eviduje Sbírky zákonů a umožňuje nahlížení občanům v souladu s § 13 odst 2 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a sbírce mezinárodních smluv, v platném znění; zajišťuje správu a evidenci movitého majetku MMB, chod centrální rozmnožovny, autodopravu, sklad kancelářských potřeb, správu vybraných rozpočtových položek ORJ 3200; zajišťuje chod podatelny, aktualizuje úřední desku, řídí matriky v Brně. Zajišťuje další agendy: přestupky, místopis, volby všech stupňů, sčítání lidu, domů a bytů, čestné občanství města Brna, znak města Brna, ztráty a nálezy; zajišťuje chod Informačního střediska, zejména služby ověřování (vidimace a legalizace); provoz kontaktního místa veřejné správy - Czech POINT; zajišťuje závodní stravování

Odbor vnitřních věcí (OVV) - Ztráty a nálezy

Úřední hodiny

pondělí 8:00–17:00
úterý 7:30–12:00, 12:30–15:30
středa 8:00–17:00
čtvrtek 7:30–12:00, 12:30–15:00
pátek 7:30–12:00, 12:30–14:00
sobota zavřeno
neděle zavřeno


Odbor vnitřních věcí (OVV) - Informační středisko MMB

Úřední hodiny

pondělí 8:00–17:00  
úterý 7:30–15:30
středa 8:00–17:00  
čtvrtek 7:30–15:00
pátek 7:30–14:00
sobota zavřeno
neděle zavřeno
Odbor vnitřních věcí (OVV) - Czech POINT, vidimace a legalizace (ověřování)

Úřední hodiny

pondělí 8:00–17:00  
úterý 7:30–12:00, 12:30–15:30
středa 8:00–17:00  
čtvrtek 7:30–12:00, 12:30–15:00
pátek 7:30–12:00, 12:30–14:00
sobota zavřeno
neděle zavřeno


Odbor rozpočtu a financování (ORF) - Příjmová pokladna (tato pokladna nepřijímá poplatky za komunální odpad)

Úřední hodiny

pondělí 8:00–17:00  
úterý 7:30–12:00, 12:30–15:30
středa 8:00–17:00  
čtvrtek 7:30–12:00, 12:30–15:00
pátek 7:30–12:00, 12:30–14:00
sobota zavřeno
neděle zavřeno

Kontaktní údaje ORF

Adresa: Malinovského nám. 3
Telefon: 542 173 291 (sekretářka)
E-mail: pavlickova.vera@brno.cz (sekretářka)

zpracovává návrh rozpočtu města na příslušný kalendářní rok; navrhuje na základě změn v průběhu roku aktualizaci rozpočtu na příslušný kalendářní rok; zpracovává návrh rozpočtového výhledu města na období 10 let; zpracovává návrh koncepce střednědobého financování města; zpracovává návrh koncepce dluhového zatížení města; zajišťuje vedení účetnictví za Magistrát města Brna; vymáhá pohledávky města

v tabulce jsou uvedeny úřední hodiny příjmové pokladny, úřední hodiny samotného odboru jsou: po 8:00-17:00, st 8:00-17:00, pá 8:00-12:00


Poplatek za komunální odpad, Šumavská 35

Úřední hodiny

pondělí 8:00–17:00
úterý 8:00–12:00, 13:00–14:30
středa 8:00–17:00
čtvrtek 8:00–12:00, 13:00–14:00
pátek 8:00–12:00   
sobota zavřeno
neděle zavřeno

pracoviště v Šumavské ulici spadá pod Odbor životního prostředí (OŽP), který sídlí na adrese Kounicova 67, úřední hodiny samotného odboru jsou: po 8:00-17:00, st 8:00-17:00, pá 8:00-12:00


Pokladna na Malinovského náměstí 3 je otevřena od 1. 3. do 31. 5.,
shodné pokladní hodiny viz výše
Další informace o platbě za komunální odpad zde

Archiv města Brna, Badatelna Černovice

Úřední hodiny

pondělí 8:00–16:00
úterý zavřeno
středa 8:00–16:00
čtvrtek zavřeno
pátek 8:00–12:00
sobota zavřeno
neděle zavřeno
Archiv města Brna, Badatelna Nová radnice

Úřední hodiny

pondělí

8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

úterý zavřeno
středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
čtvrtek zavřeno
pátek zavřeno
sobota zavřeno
neděle zavřenoOdbor dopravy, pracoviště Zvonařka 5, Oddělení parkovacích oprávnění

Úřední hodiny

pondělí 9:00–17:30
úterý 8:00–12:00 
středa 9:00–17:30
čtvrtek 8:00–12:00
pátek 8:00–12:00
sobota zavřeno
neděle zavřeno

Kontaktní údaje Odboru dopravy (OD)

Adresa: Kounicova 67, Zvonařka 92/5 (pracoviště pro výdej parkovacích oprávnění)
Telefon: 542 174 201 (sekretariát, podatelna)
E-mail: hercegova.dana@brno.cz (sekretariát, podatelna)

zabezpečuje v souladu se záměry rozvoje města a zásadami ochrany a tvorby životního prostředí údržbu, opravy a rozvoj pozemních komunikací na území města; zajišťuje přípravnou část investičního procesu pro investice na úseku dopravních staveb, zpracování a projednání Investičních záměrů dopravních staveb ve volených orgánech města; zabezpečuje organizaci individuální dopravy a v souladu s urbanistickými záměry provoz, rozvoj a modernizaci městské hromadné dopravy na území města; zajišťuje úkoly spojené s funkcí zakladatele u kapitálových společností v působnosti odboru a zajišťuje činnosti vyplývající ze zastoupení města ve smluvních vztazích s těmito společnostmi (Dopravní podnik města Brna a. s., Brněnské komunikace a. s., KORDIS JMK, a. s.); vydává závazná stanoviska k návrhům uzavírek a objížděk místních komunikací; zajišťuje komplexně správní agendu úřadu obce s rozšířenou působností v oblasti: 
- Silničního hospodářství       
- Dopravního úřadu               
- Drážního správního úřadu           
- Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a povolování výjimek z ní
- Stanic měření emisí

v tabulce jsou uvedeny úřední hodiny oddělení parkovacích oprávnění, úřední hodiny samotného odboru jsou: po 8:00-17:00, st 8:00-17:00, pá 8:00-12:00

Finanční úřad Brno

Finanční úřad Brno I

Úřední hodiny

Pondělí

8.00 - 17.00

podatelna 8.00 - 17.00

pokladna 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00

Úterý

podatelna 8.00 - 15.30

Středa

8.00 - 17.00

podatelna 8.00 - 17.00

pokladna 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00

Čtvrtek

podatelna 8.00 - 15.30

Pátek

podatelna 8.00 - 14.00

Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

Kontaktní údaje

Adresa: Příkop 25, Brno-střed

Telefon: 545 561 111 

Mail: podatelna3001@fs.mfcr.cz (tato emailová adresa není určena pro podání datové zprávy v daňových věcech)

Finanční úřad vykonává tyto činnosti dle § 10 zákona č. 456/2011 Sb.:vykonává správu daní,
provádí řízení o správních deliktech,
převádí výnosy daní, které vybírá a vymáhá a které nejsou příjmem státního rozpočtu,
přijímá a eviduje splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých Ministerstvem zemědělství v letech 1991 až 1995 včetně a případné úroky z nich vyplývající,
vykonává dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami,
vybírá a vymáhá peněžitá plnění, která uložily orgány finanční správy,
vede evidence a registry nezbytné pro výkon působnosti orgánů finanční správy,
vykonává další působnost, stanoví-li jiný právní předpis, že tuto působnost vykonávají orgány finanční správy,
finanční kontrolu,
kontrolu dodržování povinností stanovených právními předpisy upravujícími účetnictví a ukládá účetním jednotkám pokuty podle těchto právních předpisů,
kontrolu výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich správě věcně příslušné jiné orgány,
z pověření ministerstva přezkoumává hospodaření krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů soudržnosti a vykonává dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy,
z pověření ministerstva vykonává působnost kontaktního orgánu při vymáhání některých finančních pohledávek a provádí mezinárodní pomoc při správě daní.

Finanční úřad Brno II

Úřední hodiny

Pondělí

8.00 - 17.00

podatelna 8.00 - 17.00

pokladna 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00

Úterý

podatelna 8.00 - 15.30

Středa

8.00 - 17.00

podatelna 8.00 - 17.00

pokladna 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00

Čtvrtek

podatelna 8.00 - 15.30

Pátek

podatelna 8.00 - 14.00

Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

Kontaktní údaje

Adresa: Cejl 113, Brno-střed

Telefon: 545 120 111

Mail: podatelna3002@fs.mfcr.cz (tato emailová adresa není určena pro podání datové zprávy v daňových věcech)

Finanční úřad vykonává tyto činnosti dle § 10 zákona č. 456/2011 Sb.:vykonává správu daní,
provádí řízení o správních deliktech,
převádí výnosy daní, které vybírá a vymáhá a které nejsou příjmem státního rozpočtu,
přijímá a eviduje splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých Ministerstvem zemědělství v letech 1991 až 1995 včetně a případné úroky z nich vyplývající,
vykonává dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami,
vybírá a vymáhá peněžitá plnění, která uložily orgány finanční správy,
vede evidence a registry nezbytné pro výkon působnosti orgánů finanční správy,
vykonává další působnost, stanoví-li jiný právní předpis, že tuto působnost vykonávají orgány finanční správy,
finanční kontrolu,
kontrolu dodržování povinností stanovených právními předpisy upravujícími účetnictví a ukládá účetním jednotkám pokuty podle těchto právních předpisů,
kontrolu výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich správě věcně příslušné jiné orgány,
z pověření ministerstva přezkoumává hospodaření krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů soudržnosti a vykonává dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy,
z pověření ministerstva vykonává působnost kontaktního orgánu při vymáhání některých finančních pohledávek a provádí mezinárodní pomoc při správě daní.

Finanční úřad Brno III

Úřední hodiny

Pondělí

8.00 - 17.00

podatelna 8.00 - 17.00

pokladna 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00

Úterý

podatelna 8.00 - 15.30

Středa

8.00 - 17.00

podatelna 8.00 - 17.00

pokladna 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00

Čtvrtek

podatelna 8.00 - 15.30

Pátek

podatelna 8.00 - 14.00

Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

Kontaktní údaje

Adresa: Šumavská 35, Brno-střed

Telefon: 541 511 111

Mail: podatelna3003@fs.mfcr.cz (tato emailová adresa není určena pro podání datové zprávy v daňových věcech)

Finanční úřad vykonává tyto činnosti dle § 10 zákona č. 456/2011 Sb.:vykonává správu daní,
provádí řízení o správních deliktech,
převádí výnosy daní, které vybírá a vymáhá a které nejsou příjmem státního rozpočtu,
přijímá a eviduje splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých Ministerstvem zemědělství v letech 1991 až 1995 včetně a případné úroky z nich vyplývající,
vykonává dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami,
vybírá a vymáhá peněžitá plnění, která uložily orgány finanční správy,
vede evidence a registry nezbytné pro výkon působnosti orgánů finanční správy,
vykonává další působnost, stanoví-li jiný právní předpis, že tuto působnost vykonávají orgány finanční správy,
finanční kontrolu,
kontrolu dodržování povinností stanovených právními předpisy upravujícími účetnictví a ukládá účetním jednotkám pokuty podle těchto právních předpisů,
kontrolu výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich správě věcně příslušné jiné orgány,
z pověření ministerstva přezkoumává hospodaření krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů soudržnosti a vykonává dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy,
z pověření ministerstva vykonává působnost kontaktního orgánu při vymáhání některých finančních pohledávek a provádí mezinárodní pomoc při správě daní.

Finanční úřad Brno IV

Úřední hodiny

Pondělí

8.00 - 17.00

podatelna 8.00 - 17.00

pokladna 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00

Úterý

podatelna 8.00 - 15.30

Středa

8.00 - 17.00

podatelna 8.00 - 17.00

pokladna 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00

Čtvrtek

podatelna 8.00 - 15.30

Pátek

podatelna 8.00 - 14.00

Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

Kontaktní údaje

Adresa: Rybníček 2, Brno-střed

Telefon: 541 557 111

Mail: podatelna3004@fs.mfcr.cz (tato emailová adresa není určena pro podání datové zprávy v daňových věcech)

Finanční úřad vykonává tyto činnosti dle § 10 zákona č. 456/2011 Sb.:vykonává správu daní,
provádí řízení o správních deliktech,
převádí výnosy daní, které vybírá a vymáhá a které nejsou příjmem státního rozpočtu,
přijímá a eviduje splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých Ministerstvem zemědělství v letech 1991 až 1995 včetně a případné úroky z nich vyplývající,
vykonává dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami,
vybírá a vymáhá peněžitá plnění, která uložily orgány finanční správy,
vede evidence a registry nezbytné pro výkon působnosti orgánů finanční správy,
vykonává další působnost, stanoví-li jiný právní předpis, že tuto působnost vykonávají orgány finanční správy,
finanční kontrolu,
kontrolu dodržování povinností stanovených právními předpisy upravujícími účetnictví a ukládá účetním jednotkám pokuty podle těchto právních předpisů,
kontrolu výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich správě věcně příslušné jiné orgány,
z pověření ministerstva přezkoumává hospodaření krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů soudržnosti a vykonává dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy,
z pověření ministerstva vykonává působnost kontaktního orgánu při vymáhání některých finančních pohledávek a provádí mezinárodní pomoc při správě daní.

Úřad MČ Brno-střed

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý zavřeno
Středa 8.00 - 17.00
Čtvrtek zavřeno
Pátek zavřeno
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

Kontaktní údaje

Adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno 

Telefon: +420 800 100 862 (infolinka)

Mail: podatelna@brno-stred.cz (adresa e-podatelny)

Doplňující informace o otevírací době:

Pokladna Dominikánská (Dominikánská 264/2, Brno): po 8.00 - 17.00, út 8.00 - 12.00, 12.45 - 15.00, st 8.00 - 17.00, čt 8.00 - 12.00, 12.45 - 15.00, pá 8.00 - 12.00, 12.45 - 14.00

Hlavní podatelna Dominikánská (Dominikánská 264/2, Brno): po 8.00 - 17.00, út 8.00 - 15.00, st 8.00 - 17.00, čt 8.00 - 15.00, pá 8.00 - 14.00

Podatelna Měnínská (Měnínská 524/4, Brno): po 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, út  8.00 - 12.00, 13.00 - 14.00, st 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čt 8.00 - 12.00, 13.00 - 14.00, pá 8.00 - 12.00

Miniúřad (Dominikánská 264/2, Brno): po 8.00 - 18.00, út 10.00 - 18.00, st 8.00 - 18.00, čt 10.00 - 18.00, pá 10.00 - 14.00

Úřad MČ Brno-sever

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý zavřeno
Středa 8.00 - 17.00
Čtvrtek zavřeno
Pátek zavřeno
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

Kontaktní údaje

Adresa: Bratislavská 70, 601 47 Brno

Telefon: +420 545 542 111 (úřad MČ), +420 545 542 111 (podatelna)

Mail: info@sever.brno.cz, podatelna.sever@brno.cz,

Doplňující informace o otevírací době:

Pokladna  informační centrum (Bratislavská 70, Brno): po 7.30 - 17.00, út 7.00 - 15.30, st 7.30 - 17.00, čt 7.00 - 15.30, pá 7.00 - 14.00

Podatelna a pokladna na poliklinice Brno-Lesná (Halasovo náměstí 1): po a st 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 (omezený provoz - odloučené pracoviště, příjem podání pouze osobně, od února do dubna je na odloučeném pracovišti podatelny na poliklinice v provozu také pokladna, kde je možné v hotovosti uhradit místní poplatek za psy a nájemné za pronájem zahrádek a garáží)

Úřad MČ Brno-Královo Pole

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý zavřeno
Středa 8.00 - 17.00
Čtvrtek zavřeno
Pátek zavřeno
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

Kontaktní údaje

Adresa: Palackého tř. 1365/59, 612 93 Brno

Telefon: 541 588 111, 541 211 334

Mail: podatelna@krpole.brno.cz

Doplňující informace o otevírací době:

Provoz podatelny: po 6.30 - 17.00, út 6.30 - 16.00, st 6.30 - 17.00, čt 6.30 - 16.00, pá 6.30 - 14.00

Úřad MČ Brno-Líšeň

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý zavřeno
Středa 8.00 - 17.00
Čtvrtek zavřeno
Pátek 8.00 - 11.30
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

Kontaktní údaje

Adresa: Jírova 2, 628 00 Brno

Telefon: 544 424 815 (spojovatelka)

Mail: info@brno-lisen.cz

Doplňující informace o otevírací době:

Provoz podatelny: po 8.00 - 17.00, út 8.00 - 13.00, st 8.00 - 17.00, čt 8.00 - 13.00, pá 8.00 - 13.00

Úřední hodiny (legalizace podpisů, vidimace listin a  služby CZECH POINT): po 8.00 - 17.00, út 8.00 - 11.30, st 8.00 - 17.00, čt 8.00 - 11.30, pá 8.00 - 11.30

Úřad MČ Brno-Bystrc

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý zavřeno
Středa 8.00 - 17.00
Čtvrtek zavřeno
Pátek zavřeno
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

Kontaktní údaje

Adresa: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno

Telefon:  546 125 111

Mail: podatelna@bystrc.cz

Doplňující informace o otevírací době:

Provoz podatelny: po 7.00 - 18.00, út 7.00 - 18.00, st 7.00 - 18.00, čt 7.00 - 18.00, pá 7.00 - 18.00

Úřad MČ Brno-Židenice

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý zavřeno
Středa 8.00 - 17.00
Čtvrtek zavřeno
Pátek zavřeno
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

Kontaktní údaje

Adresa: Gajdošova 7, 615 00 Brno

Telefon: +420 548 426 111

Mail: podatelna.zidenice@brno.cz

Doplňující informace o otevírací době:

Provoz podatelny: po 8.00 - 17.00, út 8.00 - 14.00, st 8.00 - 17.00, čt 8.00 - 14.00, pá 8.00 - 13.00

Provoz pokladny: po a st 8.00 - 11.00 a 11.30 - 17.00

Úřad MČ Brno-Žabovřesky

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý zavřeno
Středa 8.00 - 17.00
Čtvrtek zavřeno
Pátek zavřeno
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

Kontaktní údaje

Adresa: Horova 1623/28, 616 00 Brno

Telefon: +420 549 523 511

Mail: info@zabovresky.cz, podatelna.zabovresky@brno.cz (elektronická podatelna)

Doplňující informace o otevírací době:

Provoz podatelny: po 7.00 - 17.00, út 8.00 - 15.00, st 8.00 - 17.00, čt 8.00 - 15.00, pá 8.00 - 14.30

Provoz pokladny: po a st 8.00 - 17.00

Úřad MČ Brno-Řečkovice

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý zavřeno
Středa 8.00 - 17.00
Čtvrtek zavřeno
Pátek zavřeno
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

Kontaktní údaje

Adresa: Palackého nám. 11, 621 00 Brno

Telefon: 541 421 711

Mail: sekr@reckovice.brno.cz

Doplňující informace o otevírací době:

Provoz podatelny: po 8.00 - 17.00, út 8.00 - 14.00, st 8.00 - 17.00, čt 8.00 - 14.00, pá 8.00 - 14.00

Úřad MČ Brno-Bohunice

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 17.30
Úterý 8.00 - 14.00 (nejde o úřadní den)
Středa 8.00 - 17.30
Čtvrtek 8.00 - 14.00 (nejde o úřadní den)
Pátek 8.00 - 14.00 (nejde o úřadní den)
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

Kontaktní údaje

Adresa: Dlouhá 3, 625 00 Brno

Telefon: 547 423 810, 547 423 810 (telefonní číslo podatelny)

Mail: info@bohunice.brno.cz, podatelna.bohunice@brno.cz  (elektronická adresa podatelny)

Doplňující informace o otevírací době:

Provoz podatelny (Dlouhá 3): po 8.00 - 17.30, út 8.00 - 14.00, st 8.00 - 17.30, čt 8.00 - 14.00, pá 8.00 - 14.00

Úřad MČ Brno-Vinohrady

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý zavřeno
Středa 8.00 - 17.00
Čtvrtek zavřeno
Pátek zavřeno
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

Kontaktní údaje

Adresa: Velkopavlovická 25, 628 00 Brno

Telefon: 511 189 001

Mail: info@vinohrady.brno.cz, podatelna.vinohrady@brno.cz (elektronická adresa podatelny)

Doplňující informace o otevírací době:

Provoz podatelny : po 8.00 - 11.15, 11.45 - 17.00; út 8.00 - 11.15, 11.45 - 14.00, st 8.00 - 11.15, 11.45 - 17.00, čt 8.00 - 11.15, 11.45 - 14.00, pá 8.00 - 11.15, 11.45 - 13.00

Provoz pokladny: po a st 8.00 - 11.15, 11.45 - 17.00

Úřad MČ Brno-Starý Lískovec

Úřední hodiny

Pondělí 7.45 - 11.00, 12.00 - 17.30
Úterý zavřeno
Středa 7.45 - 11.00, 12.00 - 17.30
Čtvrtek zavřeno
Pátek zavřeno
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

Kontaktní údaje

Adresa: Oderská 4, 625 00 Brno

Telefon: 547 139 211

Mail: info@staryliskovec.cz

Doplňující informace o otevírací době:

Úřední hodiny: Podatelna, Legalizace a vidimace (ověřování),CzechPOINT: po 7.45 - 11.00, 12.00 - 17.00; út 7.45 - 11.00, 12.00 - 14.00; st 7.45 - 11.00, 12.00 - 17.00; čt 7.45 - 11.00, 12.00 - 14.00; pá 7.45 - 11.00, 12.00 - 13.00

Úřad MČ Brno-Kohoutovice

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý zavřeno
Středa 8.00 - 17.00
Čtvrtek zavřeno
Pátek 8.00 - 11.00
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

Kontaktní údaje

Adresa: Bašného 71/36, 623 00 Brno

Telefon: 547 130 511

Mail: el.podatelna@kohoutovice.brno.cz

Doplňující informace o otevírací době:

Ověřování podpisů: po 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00; út 8.00 - 10.00; st 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00; čt 8.00 - 10.00; pá 8.00 - 11.00

Podatelna: po 8.00 - 17.00; út 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00; st 8.00 - 17.00; čt 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00; pá 8.00 - 12.00

Pokladna: po 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00; út 8.00 - 10.00; st 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00; čt 8.00 - 10.00; pá 8.00 - 11.00

Úřad MČ Brno-Nový Lískovec

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý zavřeno
Středa 8.00 - 17.00
Čtvrtek zavřeno
Pátek zavřeno
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

Kontaktní údaje

Adresa: Oblá 518/75a, 634 00 Brno

Telefon: 547 428 910

Mail: info@nliskovec.brno.cz, podatelna.novyliskovec@brno.cz  (elektronická podatelna)

Česká správa sociálního zabezpečení

Městská správa sociálního zabezpečení Brno

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 14.00
Středy 8.00 - 17.00
Čtvrtek 8.00 - 14.00
Pátek zavřeno
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

Kontaktní údaje

Adresa: Veveří 5, 660 20 Brno

Telefon: +420 950 197 111

Mail: posta.bm@cssz.cz

Doplňující informace o otevírací době:

Podatelna: po 8.00 - 17.00; út 8.00 - 16.00; st 8.00 - 17.00; čt 8.00 - 16.00; pá 8.00 - 12.00

Odloučené pracoviště MSSZ Brno v ulici Gajdošova

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 14.00
Středy 8.00 - 17.00
Čtvrtek 8.00 - 14.00
Pátek zavřeno
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

Kontaktní údaje

Adresa: Gajdošova 7, 660 20 Brno

Telefon: +420 950 197 111

Mail: posta.bm@cssz.cz

Doplňující informace o otevírací době:

Podatelna: po 8.00 - 17.00; út 8.00 - 16.00; st 8.00 - 17.00; čt 8.00 - 16.00; pá 8.00 - 12.00 na MSSZ Brno, Veveří 5

Komu je určené: Oddělení výplaty dávek nemocenského pojištění, oddělení lékařské posudkové služby

Okresní správa sociálního zabezpečení Brno–venkov

Úřední hodiny 

Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 14.00
Sředa 8.00 - 17.00
Čtvrtek 8.00 - 14.00
Pátek zavřeno
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

Kontaktní údaje

Adresa: Kounicova 14, 602 00 Brno

Telefon: +420 950 197 666

Mail: posta.bi@cssz.cz

Doplňující informace o otevírací době:

Podatelna: po 8.00 - 17.00; út 8.00 - 16.00; st 8.00 - 17.00; čt 8.00 - 16.00; pá 8.00 - 12.00 

Úřad práce

Kontaktní pracoviště Brno (Štýřice)

Úřední hodiny 

Pondělí

8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Úterý 8:00 - 11:00
Středa 8.00 - 12.00
13.00 - 17.00
Čtvrtek 8:00 - 11:00
Pátek 8:00 - 11:00 (jen pro pozvané a nové uchazeče)
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

Kontaktní údaje

Adresa: Polní 1011/37, Štýřice, 639 00 Brno 39

Telefon: +420 844 844 803

Mail: podatelna.bm@uradprace.cz

Jendotlivé pobočky:

Zprostředkování zaměstnání: 

Telefon: +420 950 104 153

Státní sociální podpora:

Telefon: +420 950 104 585-6 

Kontaktní pracoviště Brno (Křenová)

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 12.00
13.00 - 17.00
Úterý 8:00 - 11:00
Středa 8.00 - 12.00
13.00 - 17.00
Čtvrtek 8:00 - 11:00
Pátek 8:00 - 11:00 (příjem žádostí a pozvaní)
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

Kontaktní údaje

Adresa: Křenová 111/25, Trnitá, 602 00 Brno

Telefon: +420 844 844 803

Mail: podatelna.bm@uradprace.cz

Jendotlivé pobočky:

Hmotná nouze:

Telefon: +420 950 104 480

Sociální služby, příspěvek na péči:

Telefon: +420 950 104 440

Dávky pro osoby se zdravotním postižením: 

Telefon: +420 950 104 440