„Jednoduchý dětský hrob pochází z mladohradištního období,“ sdělil Humpola.

Skelet byl uložen v natažené poloze v ose severozápad - jihovýchod. "Kromě několika zlomků keramických nádob jsme v hrobové jámě u lebky objevili kolekci devíti bronzových záušnic. Hrob pravděpodobně souvisí s pohřebištěm, které bylo odhaleno v roce 2009 na nedalekém Václavském náměstí," dodal Humpola.

Pod historickou štětovou dlažbou, která se nacházela těsně pod povrchem, prozkoumali archeologové mocné středověké souvrství částečně porušené recentními inženýrskými sítěmi. Na úrovní zvětralého podloží odhalili krátký úsek nejstaršího městského dřevěného vodovodu.