Předchozí
1 z 13
Další

Jaká kritéria a které sporty dostávají nejvíce? Na to se Reportéři Deníku zeptali ve velké anketě. Odpovědi zástupců krajských samospráv přinášíme na následujících stránkách. Část hejtmanství odpovědi nedodala ve stanovené lhůtě, ve výčtu proto chybí.

Hejtman Ivo Vondrák.Zdroj: Deník / Pavel Netolička

Moravskoslezský kraj, hejtman Ivo Vondrák (ANO)

Využijete výsledky průzkumu NSA, nebo máte vlastní kritéria?
O tomto průzkumu víme jen z médií a v danou chvíli neuvažujeme, že bychom tyto výsledky nějakým způsobem využili k rozdělování prostředků do sportu. Je to i proto, že neznáme přesnou metodiku průzkumu, počet respondentů i jejich složení nebo časové období, ve kterém probíhal. Lidé přece mohou jinak odpovídat v létě, jinak v zimě, podle aktuální situace. Důležitá je také přesná interpretace výsledků průzkumu. V kraji dáváme při rozdělování finančních prostředků do sportu přednost objektivnějším kritériím, jakými je například počet členské základny klubů, účast v nejvyšší soutěži daného sportu, i dalším.

Kolik peněz v minulém roce kraj rozdal na sport?
Okolo 150 milionů korun. Z této částky zamířilo pětatřicet milionů formou dotačního programu do sportovních klubů podle členské základny. Dalších sedmatřicet milionů bylo poskytnuto formou dotačního programu pro vrcholový sport klubům, jejichž družstva dospělých hrají nejvyšší celostátní soutěže. Dále jsme dvanácti miliony dotovali sportovní akce konané v Moravskoslezském kraji a mládežnickou reprezentaci kraje na mezinárodních soutěžích. Zbývající peníze byly poskytnuty na ostatní sportovní aktivity a individuální dotaci dostaly významné sportovní akce kraji – mj. Zlatá tretra, Mistrovství Evropy ve volejbale – financovali jsme i rozvoj sportovní infrastruktury či krajskou výpravu na olympiádě dětí a mládeže. Přesné podmínky dotačních programů jsou na webových stránkách kraje.

Které tři sporty obdržely z uvedené částky největší dotaci a kolik to bylo?
To nelze přesně určit, protože některé dotace směřují například do sportovní infrastruktury, která slouží pro několik sportů. Typickým příkladem jsou investice do sportovních hal, kde se hrají házená, basketbal, volejbal a další sporty. Nicméně se dá předpokládat, že nejvyšší podíl financí je určen pro fotbal a lední hokej, následuje trojice basketbal, házená a volejbal. Rozdíl mezi kraji může být i v tom, zdali a které kluby hrají nejvyšší soutěže. Pokud je v Česku kraj, který nemá zástupce v nejvyšší fotbalové a hokejové lize – což jsou bezpochyby nejnákladnější profesionální sporty v České republice – tak to určitě může ovlivnit nejen částku směřující do sportu, ale také její strukturu. V našem kraji máme pět zástupců v těchto sportech. Z fotbalu je to Baník, Karviná a Opava, za hokej Vítkovice a Třinec. Třeba na Vysočině nemají ani jeden takovýto klub hrající nejvyšší soutěž.

Hejtmanka Petra Pecková.Zdroj: Deník / Michal Bílek

Středočeský kraj, hejtmanka Petra Pecková (STAN)

Využijete výsledky průzkumu NSA, nebo máte vlastní kritéria?
Výsledky průzkumu s největší pravděpodobností nevyužijeme. V případě, že v letošním roce vyhlásíme Fond sportu a volného času 2021, budeme mít vlastní kritéria hodnocení ve 4 tematických zadáních. V loňském roce takovými kritérii posuzování projektů byla kvalita a přínos projektu pro cílovou skupinu a oblast, celková výše získaných dotací za poslední 4 roky, zohledněn byl i typ žadatele, a dále sídlo žadatele s ohledem na dynamický a vyvážený rozvoj kraje. U neinvestičních projektů byla posuzována i pravidelnost a systematičnost práce s dětmi a mládeží. Žádný sport není preferován ani opomíjen. Hodnotí se vždy konkrétní projekty bez ohledu na druh sportu, je ale logické, že projektů podaných ze sportů s větší členskou základnou je určitě více.

Středočeský kraj navíc vedle Fondu sportu podporuje mladé talentované sportovce budováním unikátní sítě Sportovních center mládeže. Zde je velikost sportu (členské základny) již zohledňována a velké sporty jako jsou lední hokej, basketbal, fotbal, atletika, volejbal zabezpečují přípravu vyššího počtu sportovců, což souvisí i s vyšší finanční podporou.

Kolik peněz v minulém roce kraj rozdal na sport?
V loňském roce bylo v rozpočtu Středočeského kraje schváleno na podporu sportu 62,5 milionů Kč. Z toho bylo ve Fondu sportu 24 miliony Kč, Sportovní centra mládeže obdržela 31,3 miliony Kč,  na sportovní soutěže a akce bylo poskytnuto 6,2 miliony Kč a  pořádání Olympiády dětí  a mládeže kraj podpořil 1 milionu Kč.

Které tři sporty obdržely z uvedené částky největší dotaci a kolik to bylo?

Fond sportu 2020:
1. fotbal          7 500 000 Kč
2. atletika       1 100 000 Kč
3. tenis           1 000 000 Kč
4. basketbal      800 000 Kč
5. hokej             665 000 Kč

Sportovní centra mládeže:
1. hokej           5 155 000 Kč
2. basketbal    5 092 500 Kč
3. fotbal           4 665 000 Kč

CELKEM (Fond sportu a SCM):
1. fotbal          12 165 000 Kč
2. basketbal   5 892 500 Kč
3. hokej          5 820 000 Kč

Hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová.Zdroj: KÚPK

Plzeňský kraj, hejtmanka Ilona Mauritzová (ODS)

Využijete výsledky průzkumu NSA, nebo máte vlastní kritéria?
Oblíbenost sportu není v žádném případě kritériem pro rozhodování. Plzeňský kraj rozděluje každoročně finanční prostředky na základě ustálených pravidel, která jsou součástí dotačního programu.  Na základě zpětné vazby od žadatelů vím, že je takto nastavený systém vnímán pozitivně.  Pro samotné hodnocení žádostí je určena odborná komise, která při rozhodování vychází ze strategických dokumentů jako je například Plán rozvoje sportu. 

Kolik peněz v minulém roce kraj rozdal na sport?
Plzeňský kraj poskytuje nemalé finanční prostředky na podporu sportu. V loňském roce to bylo přes 108 milionů korun. Jedná se o součet vyhlášeného dotačního programu, i individuálních dotací a nemalou částku tvoří i podpora dětí z našeho kraje na zimní olympiádě dětí a mládeže, která se vloni uskutečnila v Karlovarském kraji. Vedle toho byly roce 2020 vyčleněny ještě další 2 miliony korun v dotačním titulu Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na Mistrovství světa nebo Mistrovství Evropy. Protože čerpání těchto finančních prostředků vloni ovlivnila pandemie COVID-19, bylo vyčerpáno pouze 301 031 Kč.

Které tři sporty obdržely z uvedené částky největší dotaci a kolik to bylo?
Pokud to vezmeme podle podpory formou memorand o spolupráci, tak nejvíce podporovaným sportem byl v loňském roce hokej s 8,9 miliony korun, tj. 29% z rozdělené částky, na druhém místě fotbal s 5,8 miliony korun, což odpovídá 19% a na třetím místě je házená, která obdržela 5,2 miliony, tedy 17% z podpory formou memoranda.

V rámci neinvestiční podpory, kam Plzeňský kraj rozdělil 25 milionů korun, šlo nejvíce peněz, a to 4 miliony 470 tisíc korun, sokolské všestrannosti zahrnující více sportů, částka 2,09 milionu korun šla na hokej a třetí v pořadí skončil fotbal s částkou 1,2 milionu korun.

Petr Kulhánek krátce po svém jmenování novým hejtmanem.Zdroj: Deník / Jana Kopecká

Karlovarský kraj, hejtman Petr Kulhánek (STAN)

Využijete výsledky průzkumu NSA, nebo máte vlastní kritéria?
Návrh na rozdělení prostředků bude předkládat sportovní komise jako poradní orgán Rady Karlovarského kraje. Bude vycházet z celé řady údajů uvedených v žádostech o dotace, např. z počtu sportovců, účasti ve sportovních soutěžích, z finanční náročnosti jednotlivých sportů apod. Vzhledem ke zkušenosti jednotlivých členů komise také ze znalosti místního prostředí.
Nemyslím si, že by bylo šťastné rozhodovat o přidělení dotace jen na základě výzkumu atraktivity sportů, kterého se zúčastnilo 5000 dotazovaných v ČR.

Kolik peněz v minulém roce kraj rozdal na sport?
V roce 2020 byly poskytnuty dotace na sport v celkové výši 36 mil. Kč. Nejvyšší částka z této alokace ve výši 17,5 mil. Kč byla poskytnuta na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže.

Které tři sporty obdržely z uvedené částky největší dotaci a kolik to bylo?
Z dotačních prostředků bylo poskytnuto na činnost dětí a mládeže v hokeji cca 3,89 mil. Kč. Na druhém místě jsou fotbalové kluby z celého regionu, které obdržely 3,5 mil. Kč. Na třetím místě jsou tzv. zimní sporty jako lyžování, snowboarding, běh na lyžích a krasobruslení, v rámci kterých získali žadatelé cca 1 mil. Kč. Volejbal na 4. místě byl podpořen částkou 0,72 mil. Kč. O 5. a 6. místo se dělí atletika a jezdecký sport s částkou cca 0,65 mil. Kč.

Ve vrcholovém sportu byl podpořen hokej a sledge hokej částkou cca 6,5 mil. Kč, na 2. místě je volejbal s částkou 1,07 mil. Kč a 0,5 mil. Kč bylo určeno na fotbal. Kraj podpořil také údržbu a obnovu sportovišť v celkové výši 6 mil. Kč. Zde se nedá přesně odhadnout pro jaký sport, protože zařízení jsou využívána více sportovními oddíly spadající pod jednotlivé kluby.

Nový hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO)Zdroj: Deník/Karel Pech

Ústecký kraj, v zastoupení hejtmana Jana Schillera odpověděl mluvčí kraje Martin Volf

Využijete výsledky průzkumu NSA, nebo máte vlastní kritéria?
Vzhledem k tomu, že každý kraj je svou charakteristikou jiný než ostatní, má i Ústecký kraj své specifické rysy, a proto rozděluje peníze do oblasti sportu dle vlastních kritérií, nikoliv dle celorepublikových výzkumů. Tato kritéria jsou obecně velmi široká, neboť v rámci dotací jsou podporována všechna odvětví sportů a všechny výkonnostní kategorie. Poskytujeme finanční prostředky především na práci s dětmi a mládeží (dotace administrované na odboru školství, mládeže a tělovýchovy „SMT“ jdou určeny výhradně na podporu dětí a mládeže). Vyhlašujeme několik dotačních programů a každý má svá konkrétní kritéria, dle kterých jsou dotace rozdělovány.

Do dotačního programu „Sport“ mohou žádat právnické osoby, jejichž hlavní činností je sport, všech výkonnostních kategorií, dalším kritériem je členská základna dětí a mládeže a samotná potřebnost projektu i jeho financování. V rámci dotačního programu „Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji“ jsou podporovány kolektivní olympijské sporty, jejichž A mužstvo dospělých je zařazeno v nejvyšší soutěži v ČR v daném sportu. Příjemce dále musí mít zřízenu akademii mládeže a být podporován sportovním svazem.

Kolik peněz v minulém roce kraj rozdal na sport?
Odbor SMT v roce 2020 administroval, po snížení finančních prostředků v rámci ekonomických úspor z důvodu epidemie Covid-19, celkem dotace ve finančním objemu 23 200 000 Kč.

Které tři sporty obdržely z uvedené částky největší dotaci a kolik to bylo?
V roce 2020 nejvyšší finanční prostředky obdržely následující sporty: hokej (4 881 428 Kč; 21 %), fotbal (4 359 286; 18,8 %) a basketbal (3 516 429 Kč; 15,2 %).

Jan BřížďalaZdroj: DENÍK/archiv

Kraj Vysočina, odpovídal Jan Břížďala, radní pro oblast školství, mládeže a sportu

Využijete výsledky průzkumu NSA, nebo máte vlastní kritéria?
Kraj Vysočina má podle zákonu č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu má schválený „ Plán rozvoje sportu v Kraji Vysočina“ ve kterém vymezuje vlastní dotační programy dlouhodobé podpory v oblasti sportu. Vyhlašované systémové podpory v rámci Fondu Vysočiny mají vlastní kritéria a podmínky uvedené ve výzvách jednotlivých programů.

Kolik peněz v minulém roce rozdal na sport?
Kraj Vysočina v roce 2020 na podporu v oblasti sportu vynaložil celkem 58 157 944 Kč. Z této částky 36 145 694 Kč na podporu činnosti (neinvestice).

Které tři sporty obdržely z uvedené částky největší dotaci a kolik to bylo?

Podpora sportu pro dospělé:     

Házená                 1 100 000 Kč                     

Fotbal                   800 000 Kč                    

Judo                     160 000 Kč

Podpora činnosti mládeže:         

Fotbal                   3 700 000 Kč                     

Lední hokej           1 850 000 Kč                  

Házená                  1 000 000 Kč

Martin Červíček.Zdroj: archiv

Královéhradecký kraj, hejtman Martin Červíček (ODS)

Využijete výsledky průzkumu NSA, nebo máte vlastní kritéria?
Pro přidělování dotací nepovažuje Královéhradecký kraj průzkum NSA za směrodatný. Již několik let má náš kraj v krajských dotačních programech nastavena jasná a přehledná kritéria hodnocení žádostí, která zohledňují několik aspektů a parametrů podaných žádostí. Tato hodnotící kritéria jsou součástí podmínek jednotlivých programů a jsou zveřejněna v podmínkách programů při jejich vyhlášení. Každý z osmi krajských dotačních programů má dle svého zaměření vlastní kritéria.

Kolik peněz v minulém roce kraj rozdal na sport?
Celkem Královéhradecký kraj z programových dotací v oblasti sportu a tělovýchovy v roce 2020 podpořil 391 žádostí a rozdělil 24 932 000,00 Kč – viz tabulka.

Souhrnné údaje k dotačním programům v oblasti Sport a tělovýchova a vrcholový sport pro rok 2020

Označení programu Název programu  Počet podpořených žádostí Podpořeno v Kč
20SPT01 Pohybová gramotnost a pořádání významných masových tělovýchovných a sportovních soutěží typu "sport pro všechny" 43 1 400 000
20SPT02 Pořádání významných sportovních akcí dětí a mládeže 56 2 200 000
20SPT04 Činnost sportovních středisek a sportovních center mládeže 42 2 200 000
20SPT05 Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, evropských a celosvětových soutěžích 48 1 937 000
20SPT06 Celoroční pravidelná sportovní činnost dětí, mládeže a osob se zdravotním postižením včetně vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů 107 3 500 000
20SPT08 Vrcholový a výkonnostní sport v kategorii dospělých 47 4 518 000
20SPT09 Příprava na Olympiádu dětí a mládeže 22 907 000
20SPT10 Podpora investic do sportovních objektů a zařízení 26 8 270 000
Celkem 391 24 932 000

V rámci individuálních dotací byly z Dotačního fondu Královéhradeckého kraje poskytnuty do oblasti Sportu a tělovýchovy dotace v celkové výši přes 28 milionů korun.

Které tři sporty obdržely z uvedené částky největší dotaci a kolik to bylo?
Rozdělení podpory dle jednotlivých sportů je velice problematické, neboť tento údaj není v systému statisticky sledován. Navíc se u mnoha žádostí kumulují požadavky na více sportů v rámci jedné žádosti, tudíž nelze finanční prostředky na jednotlivé sporty odlišit a vyčíslení by bylo značně zkreslující.

Hejtman Jihomoravského kraje Jan GrolichZdroj: Deník / Attila Racek

Jihomoravský kraj, hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL)


Využijete výsledky průzkumu NSA, nebo máte vlastní kritéria?
Nebudeme rozdělovat dotace podle popularity či rozšíření jednotlivých sportů. Ze zajímavosti se na průzkum podívám, ale podle mě to není vhodná cesta. Nevyvolalo by to dobrou odezvu zvlášť u sportů, které zůstanou pod nějakou hranicí. Basketbal hraje méně lidí než fotbal, ale nemůžeme hodnotit, který sport je důležitější. Spíše zohledníme velikost klubů. Dotační tituly jsme rozdělili do tří kategorií, aby mezi sebou soutěžily malé, střední a velké kluby.

Kolik peněz v minulém roce kraj rozdal na sport?
V roce 2020 bylo celkově do sportu alokováno i přes úsporná opatření přibližně 64 milionů korun, což je oproti předešlému roku zhruba o 20 milionů méně. Věříme však, že se tato částka postupně dostane aspoň na výši, ve které jsme ji znali před pandemií.

Které tři sporty obdržely z uvedené částky největší dotaci a kolik to bylo?
Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět, neboť takovou evidenci nevedeme. V rámci dotačních programů jsou nastavena hodnotící kritéria (viz otázka 1), podle kterých je možné dotaci získat. Tato kritéria jsou nastavena zejména v souladu s celkovou Koncepcí rozvoje sportu v Jihomoravském kraji, potažmo národní Koncepcí rozvoje sportu v ČR - SPORT 2025, a zohledňují velký počet a rozmanitou strukturu sportovních subjektů. Zvýhodnění jistých sportovních odvětví pouze dle nějakého průzkumu, a současné nezohlednění související situace v kraji, by bylo diskriminační.

Současně si myslím, že není vhodné srovnávat podporu jistých sportů mezi regiony či kraji, neboť struktura i počet sportovních klubů je mezi kraji velmi rozmanitá. V Jihomoravském kraji, na rozdíl od některých jiných, máme zastoupenu širokou škálu sportovních odvětví a disponibilní prostředky nejsou velké, v rámci systematické podpory tak nedochází ke zvýhodnění žádných sportovních odvětví, a ani se o zvýhodnění neuvažuje. Pořád musíme mít na paměti skutečnost, že se jedná o průzkum oblíbenosti mezi diváky, nikoli tvrdá a průkazná data. Z pohledu dotací by bylo smysluplnější hodnotit oblíbenost sportu podle členské základny (zejména mládežnické), případně jeho ukotvení v kraji (tradice, nebo naopak aktuální úspěch). 

Michal Zácha (ODS)Zdroj: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

Olomoucký kraj, Michal Zácha (ODS), náměstek hejtmana pro oblast sportu

Využijete výsledky průzkumu NSA, nebo máte vlastní kritéria?
Olomoucký kraj vnímá výstupy NSA, nicméně při vyhodnocení žádostí o poskytnutí dotace v jednotlivých dotačních programech/titulech používá svá vlastní kritéria hodnocení. Tato kritéria jsou specifická pro každý jednotlivý dotační program/titul a mají za úkol ohodnotit každou žádost objektivně.

Kolik peněz v minulém roce kraj rozdal na sport?
V roce 2020 bylo v oblasti sportu rozděleno ve všech dotačních programech/titulech celkem 231 089 164 korun. Schválený rozpočet na rok 2021, vzhledem k aktuální ekonomické situaci Olomouckého kraje, počítá s alokacemi do oblasti sportu ve výši 125 000 000 korun. 

Které tři sporty obdržely z uvedené částky největší dotaci a kolik to bylo?
Dotační programy/tituly Olomouckého kraje jsou co do obecného účelu velmi pestré a rozmanité. Vyšší částky byly poskytnuty v rámci podpory přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport. Například mládežnický tým spolku HC Olomouc dostal dotaci ve výši 4 miliony korun; Tenisový klub Prostějov, spolek ve výši 2,8 milionu korun; spolek SK OLOMOUC SIGMA MŽ obdržel 1,9 milionu korun. Vyšší částky putovaly také do podpory výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení, v nichž mohly žádat o poskytnutí dotace i obce.

Martin NetolickýZdroj: Deník / Luboš Jeníček

Pardubický kraj, hejtman Martin Netolický (ČSSD) 

Využijete výsledky průzkumu NSA, nebo máte vlastní kritéria?
Náš kraj má dlouhodobě nastavená a pro žadatele přehledná kritéria pro podporu sportu. Jedná se o podporu mládežnického sportu, střešních sportovních organizací a svazů, handicapovaných sportovců či oddílů ve vyšších soutěžích. Zároveň podporujeme jednorázové akce typu mistrovství republiky, Evropy či světa. Navíc podporujeme také dílčí investiční akce pro sportovní organizace v kraji jako například pomoc s budováním infrastruktury. Tato krajská podpora byla realizována z dotačních programů a formou individuálních dotací.

Kolik peněz v minulém roce kraj rozdal na sport?
V loňskem roce se přes oddělení sportu jednalo o částku 36 milionů korun.

Které tři sporty obdržely z uvedené částky největší dotaci a kolik to bylo?
Jedná se o fotbal, hokej a basketbal. U těchto sportů hraje roli podpora mládežnických akademií zmíněných sportů.

Tomáš Hajdušek, daňový poradce.Zdroj: archiv ODS

Jihočeský kraj, náměstek hejtmana Tomáš Hajdušek

Využijete výsledky průzkumu NSA, nebo máte vlastní kritéria?
Výsledky průzkumu NSA nebudou při hodnocení krajských dotačních programů využity. Každý dotační program má v pravidlech pro žadatele schválena vlastní hodnotící kritéria pro hodnocení žádostí o dotace. Jako dlouholetý fotbalový funkcionář mám navíc velké pochybnosti o relevanci toho průzkumu. Nemůže být totiž pochyb o tom, že největší pozornost veřejnosti na sebe poutá právě fotbal.

Kolik peněz v minulém roce kraj rozdal na sport?
V roce 2020 byla z rozpočtu Jihočeského kraje čerpána na dotace pro sport částka 93 237 175,89 Kč. Lze uvést, že sport se dlouhodobě těší ze strany Jihočeského kraje výrazné podpoře bez ohledu na složení krajské vládnoucí koalice.

Které tři sporty obdržely z uvedené částky největší dotaci a kolik to bylo? 

1. fotbal 28 730 000 Kč
2. aletika 6 110 000 Kč
3. hokej 5 350 000 Kč

Dan RamzerZdroj: Deník / Petr Vodseďálek

Liberecký kraj, odpovídá náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Dan Ramzer

Využijete výsledky průzkumu NSA, nebo máte vlastní kritéria?
Liberecký kraj dlouhodobě používá kritéria, která jsou definována v Plánu rozvoje sportu v Libereckém kraji. Primárně se jedná o podporu tradičních sportů, pro které má Liberecký kraj povětrnostní a infrastrukturní podmínky. Dále má kraj stanoveny 3 skupiny sportů. Při poskytování podpory sportovním klubům je dominantním kritériem hodnocení členská základna v dětských a mládežnických kategoriích. S ohledem na potřebu revize Plánu rozvoje sportu v LK je možné, že se kritéria upraví nebo změní. Ale to by bylo předjímání.

Kolik peněz v minulém roce kraj rozdal na sport?
V rozpočtu Libereckého kraje byly v roce 2020 pro oblast sportu a zvyšování pohybové gramotnosti vyčleněny peněžní prostředky ve výši 60.000.000 Kč.

Které tři sporty obdržely z uvedené částky největší dotaci a kolik to bylo?
Tuto informaci nemáme k dispozici, neboť jí nesledujeme a její zjištění by si vyžadovalo procházet každou položku rozpočtu zvlášť. Může však vzniknout i problém v případě multisportovních aktivit nebo sportovní infrastruktury, která může sloužit více sportům.

Radní pro oblast školství a sportu Vít ŠimralZdroj: Deník/ Martin Divíšek

Hlavní město Praha, odpovídá radní pro oblast školství a sportu Vít Šimral

Využijete pro rozdělování dotací sportovním svazům výsledky průzkumu NSA, nebo k tomu máte vlastní kritéria?
Výsledky průzkumu mne velmi překvapily, budu se proto NSA doptávat na jeho metodiku. Pokud chce agentura k závěrům průzkumu přihlížet při rozdílení financí jednotlivým sportů, musíme si být všichni jistí tím, že tyto závěry jsou validní a robustní. Hl. m. Praha využívá vlastní kritéria a podmínky pro přidělení dotace, která jsou obsažena v Programu podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2021 (pouze pro doložení členské základny se využívá stejný formulář, kterým se spolky registrují u NSA). Podmínky grantového řízení jsou každý rok na podzim zveřejňovány na stránkách www.praha.eu. Radní budou na začátku února projednávat také nově zpracovaný Plán rozvoje sportu a sportovních zařízení, který bude hlavním vodítkem pro rozdělování financí v oblasti sportu pro roky 2021-2023.

Kolik peněz v loňském roce hlavní město vynaložilo na podporu sportu?
Přes 442 milionů korun.

Které tři sporty z celkové částky obdržely největší dotaci, a kolik peněz to bylo?
V rámci Programu podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2020 s celkovou alokací 420 milionů Kč obdržel fotbal téměř 11 procent (45 milionů Kč), florbal téměř čtyři procenta (16 milionů Kč) a lední hokej přibližně 3,6 procenta (15 milionů Kč).